Účtovanie dane z poistenia

Otázka:

Ako správne  účtovať daň z poistenia (ďalej len „daň“) u jednotlivých osôb povinných platiť daň podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z poistenia“) s účinnosťou od 1.1.2019, ak je osobou platiť túto daň podľa § 4 ods. 1 a § 4 ods. 2 písm. a) a b).

Odpoveď:

Predmetom dane v zmysle § 3 zákona o dani z poistenia je poistenie v odvetviach neživotného poistenia uvedených v prílohe č. 1 cit. zákona, ak je poistné riziko umiestnené v tuzemsku. Ide o ustálené odvetvia neživotného poistenia tak, ako sú vymedzené zákonom č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Daňou bude zaťažená platba poistného za poistenie platené na základe uzatvorenej poistnej zmluvy s tuzemskou poisťovňou, poisťovňou z iného členského štátu alebo pobočkou zahraničnej poisťovne.

Osobou povinnou platiť daň správcovi dane v zmysle § 4 ods. 1 a 2 zákona o dani z poistenia je:

  • poisťovateľ, ktorým je poisťovňa, poisťovňa z iného členského štátu, pobočka zahraničnej poisťovne, zahraničná poisťovňa, atď.;
  • poistník, ktorý zaplatil poistné zahraničnej poisťovni, ktorá nemá v tuzemsku pobočku; ak poistník preúčtuje poistné právnickej osobe [podľa § 4 ods. 2 písm. b)], je platiteľom v rozsahu poistného, ktoré tejto osobe nepreúčtuje (ďalej len „poistník“);
  • právnická osoba, ktorej sú preúčtované náklady poistenia, ktoré sa vzťahujú na poistné riziko umiestnené v tuzemsku (ďalej len „právnická osoba“). Právnickou osobou v tomto prípade môže byť napr. účtovná jednotka so sídlom v zahraničí, ak uzatvorila poistnú zmluvu s poisťovňou aj za svoju organizačnú zložku, ktorá má sídlo v tuzemsku, prípadne dcérska účtovná jednotka, ktorá má sídlo v tuzemsku, ak za ňu materská účtovná jednotka so sídlom v zahraničí uzatvorila poistnú zmluvu so zahraničnou poisťovňou.

Podľa § 2 písm. d) zákona o dani z poistenia preúčtovanými nákladmi z poistenia je v zmysle zákona o dani z poistenia poistné alebo jeho časť zaplatené zahraničnej poisťovni, ktorá nemá na území Slovenskej republiky pobočku, a ktoré od právnickej osoby požaduje alebo právnickej osobe priradí poistník alebo iná osoba ako poistník.

Podľa § 4 ods. 3 zákona o dani z poistenia, ak je poistná zmluva uzavretá medzi poistníkom a viacerými poisťovateľmi, poisťovňami z iného členského štátu alebo pobočkami zahraničných poisťovní, platiteľom je ten spolupoisťovateľ, ktorý je podľa dohody uzatvorenej medzi spolupoisťovateľmi určený na zaplatenie celej dane. Ak podľa dohody uzatvorenej medzi spolupoisťovateľmi nie je určený spolupoisťovateľ na zaplatenie celej dane, platiteľom je každý spolupoisťovateľ v rozsahu svojho podielu na poistnom, ktorý vyplýva z poistnej zmluvy.

Daňová povinnosť vzniká v zmysle § 5 zákona o dani z poistenia u:

  •  poisťovateľa, ktorý je povinný sa rozhodnúť pre uplatnenie daňovej povinnosti:

- dňom prijatia platby poistného, a  to v rozsahu prijatej platby, pričom základom dane je suma splátky znížená o daň),

- dňom zaúčtovania predpisu pohľadávky z poistného, pričom základom dane je suma predpisu pohľadávky znížená o daň, alebo

- dňom splatnosti poistného, pričom základom dane je suma poistného znížená o daň;

  •   poistníka – dňom  zaplatenia  poistného;  ak  poistník  zaplatí  časť  poistného, daňová povinnosť vzniká  v  rozsahu  zaplatenej   časti   poistného,  pričom   základom   dane  je   suma   zaplateného poistného;                   
  •  právnickej osoby – 30. deň od skončenia kalendárneho mesiaca,  v ktorom boli platiteľovi preúčtované náklady poistenia, pričom základom dane je suma preúčtovaných nákladov

Spôsob účtovania o dani závisí od toho komu vzniká daňová povinnosť podľa § 5 zákona o dani z poistenia:

  • poisťovateľ (osoba, ktorá je povinná platiť daň podľa § 4 ods. 1 zákona o dani z poistenia), je v zmysle zákona o dani z poistenia poisťovňou, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa IFRS (§ 17a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov), preto aj o dani účtuje v súlade s IFRS;
  • poistník a právnická osoba [osoby povinné platiť daň podľa § 4 ods. 2 písm. a) a b) zákona o dani z poistenia] účtujúce podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), na tom nákladovom účte, na ktorom sa účtuje samotné poistné, tzn. na účte 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť alebo na účte 568 – Ostatné finančné náklady.