Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku

Povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku

Otázka:

Materská spoločnosť so sídlom v SR, ktorá má v konsolidovanom celku spoločnosti usídlené v SR ako aj v ďalších štátoch EÚ. Za rok 2019, kedy zostavuje účtovnú závierku k 31.12.2019 pravdepodobne splní 2 podmienky § 22 ods. 10 písm. b) zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Pýtate sa, kedy účtovnej jednotke vzniká povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku.

Odpoveď:

Povinnosť materskej účtovnej jednotky zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku upravuje § 22 zákona o účtovníctve. Zároveň toto ustanovenie upravuje aj situáciu kedy materská účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, týmto ustanovením je aj § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve. V § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve sú uvedené podmienky, na základe ktorých účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku, tzn. je oslobodená od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky ku dňu, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka. Podľa § 22 ods. 11 zákona o účtovníctve materská účtovná jednotka prestane uplatňovať oslobodenie od povinnosti zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky od nasledujúceho účtovného obdobia, ak splní podmienky podľa § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve dve po sebe idúce účtovné obdobia. Z uvedeného vyplýva, že ak materská účtovná jednotka splní (prekročí) aspoň dve podmienky uvedené v § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve za dve po sebe idúce účtovné obdobia je povinná od nasledujúceho obdobia zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku. V predmetom prípade, ak účtovná jednotka v roku 2019 a 2020 uplatňuje oslobodenie, pričom v roku 2019 a 2020 prekročí podmienky podľa § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve, prestane uplatňovať oslobodenie resp. vzniká jej povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021.