Obnova ochrannej známky - účtovanie

Otázka:

Ako účtovať náklady vo výške 2 500 Eur na obnovu ochrannej známky na obdobie 10 rokov podľa zákona č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochranných známkach“). Ochranná známka bola už riadne účtovne a daňovo odpísaná ako dlhodobý nehmotný majetok. Je  potrebné obnovu ochrannej známky opäť zaradiť do dlhodobého majetku a akú dobu odpisovania nastaviť?

 

Odpoveď:

Podľa § 37 ods. 7 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) sa na účte 014 – Oceniteľné práva účtujú napríklad výrobno-technické poznatky (know how), licencie, užívacie práva, právo prechodu cez pozemok, vydavateľské práva, vydavateľské tituly, autorské práva, dovozné kvóty a vývozné kvóty, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv a iné výsledky duševnej tvorivej činnosti, ak sa obstarali za odplatu, napríklad kúpou, výmenou a nepeňažným vkladom. Predpokladáme, že ochrannú známku účtovná jednotka obstarala za odplatu, preto bolo o nej účtované ako o dlhodobom nehmotnom majetku. V zmysle ustanovení § 22 ods. 1 zákona o ochranných známkach platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky.

Vychádzame z predpokladu, že účtovná jednotka postupovala v zmysle § 22 ods. 2 zákona o ochranných známkach a na základe žiadosti o obnovu zápisu ochrannej známky nadobudla ochranná známku platnosť na ďalších 10 rokov. Podľa § 51 ods. 14 zákona o ochranných známkach sa za úkony podľa tohto zákona platia poplatky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Takýmto úkonom je aj obnova zápisu ochrannej známky. Ak účtovná jednotka zaplatila správny poplatok tak ako je uvedené vyššie, tento sa v zmysle § 52 ods. 14 postupov účtovníctva účtuje na účte 538 – Ostatné dane a poplatky.