Náhrada za uvoľnený byt

Otázka

V súlade so znením zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) je VÚC povinný poskytnúť nájomcovi primeranú bytovú náhradu prostredníctvom finančného vyrovnania na zakúpenie náhradného bytu. Je táto prijatá náhrada za uvoľnený byt u fyzickej osoby príjmom oslobodeným od dane z príjmov podľa § 9 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov?

Odpoveď (27.6.2016)

V súlade so znením § 9 ods. 1 písm. j) zákona o dani z príjmov  je oslobodený od dane z príjmov príjem získaný nadobudnutím vlastníctva bytu ako náhrady za uvoľnený byt alebo prijatá náhrada za uvoľnený byt užívateľom bytu od oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť podľa osobitných predpisov alebo od dediča oprávnenej osoby, ktorej bola vydaná táto nehnuteľnosť, v ktorej sa takýto byt nachádza. Oprávnenou osobou v tomto prípade je len osoba, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť na základe reštitučných zákonov. Ak na základe reštitučných zákonov oprávnená osoba, ktorej bol vydaný napr. nájomný dom, alebo jej dedič, vyplatí doterajším nájomcom za uvoľnenie bytu finančnú náhradu, takýto príjem je potom u prijímateľov tejto finančnej náhrady oslobodený od dane z príjmov. Ak uvedenú finančnú náhradu, ktorá je finančným vyrovnaním v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, vyplatil VÚC ako samosprávny kraj, ktorý nie je oprávnenou osobou, ktorej bola vydaná nehnuteľnosť na základe reštitučných zákonov, potom finančná náhrada nájomcu za uvoľnenie bytu vyplatená v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ZDP (iný príjem).