Úvod > DPH > Daňová povinnosť > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Uplatnenie režimu DPH pri dodaní nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca

Uplatnenie režimu DPH pri dodaní nábytku, ktorého časť sa napevno nainštaluje na stenu v miestnosti a časť je voľne stojaca

Otázka
Platiteľ na základe jednej objednávky dodáva inému platiteľovi nábytok na zariadenie kancelárií  (prípadne iných miestností - obývačiek, kuchýň), z ktorého časť napevno inštaluje na stenu príslušnej miestnosti (police, vitríny atď..) a časť dodávky tvorí voľne stojaci nábytok (napr. stoly, stoličky  a pod.). Pomer inštalovaného a voľne stojaceho nábytku je variabilný, ale v prevažnej miere je cena inštalovaného nábytku vyššia ako cena voľne stojaceho nábytku. Inštalácia kuchynských liniek patrí do divízie 43.32. klasifikácie CPA – Stolárske inštalačné práce. Platiteľ sa pýta, akým daňovým režimom bude fakturovať dodávku nábytku, z ktorého časť inštaluje na stenu miestnosti a časť je voľne stojaca? Jedná sa o dve rovnocenné plnenia, a to dodávku nábytku s inštaláciou, ktorú platiteľ bude fakturovať s prenosom daňovej povinnosti podľa § 69 ods.12 písm. j) zákona o DPH a dodávku nábytku bez inštalácie, ktorú bude fakturovať v bežnom režime s DPH?

Odpoveď
Podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je osobou povinnou platiť daň platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia uvedeného v tomto ustanovení od iného platiteľa dane. Prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia podľa cit. ustanovenia podlieha dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou podľa klasifikácie CPA.
V metodickom pokyne k prenosu daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa uvádza postup, ak je v rámci uzatvoreného zmluvného vzťahu predmetom dodania viacero plnení, ktoré spĺňajú charakter jedného zloženého plnenia, pričom prenos daňovej povinnosti sa má uplatniť na plnenie ako celok v prípade, ak hlavnou službou, ktorá určuje charakter poskytnutého plnenia, je služba stavebných prác zaradená do sekcie F klasifikácie CPA. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v prípade dodania nábytku s jeho inštaláciou je irelevantné uvažovať o hlavnom a vedľajšom plnení v nadväznosti na skutočnosť, či hlavné plnenie je stavebnou prácou zaradenou do sekcie F klasifikácie CPA. Je nepochybné, že v prípade dodania nábytku ide o dodanie tovaru. Dodanie nábytku za účelom zariadenia kancelárie, či už ide o dodanie voľne stojaceho nábytku alebo nábytku pripevneného k stene, predstavuje rovnocenné plnenia v rámci jedného plnenia (zariadenie kancelárie), na ktorom sa platitelia dane dohodli. Tieto plnenia je potrebné klásť na rovnakú úroveň, pretože sú jedna pre druhú nevyhnutné na dosiahnutie celkového plnenia, ktorým je zariadenie kancelárie. Na základe uvedeného sa nemožno domnievať, že jednu z nich treba považovať za hlavné plnenie a druhú za vedľajšie (C 44/11 Deutsche Bank AG).
Okrem toho je potrebné uviesť, že osobou povinnou platiť daň vo všeobecnosti je podľa § 69 ods. 1 zákona o DPH platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu, ak tento zákon neustanovuje inak. Výnimku z tohto základného pravidla predstavuje okrem iného prípad uvedený v § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Z judikatúry Súdneho dvora EÚ vyplýva, že obmedzenie uplatnenia výnimky zo všeobecného pravidla v oblasti DPH na konkrétne a špecifické aspekty je koherentné so zásadou, podľa ktorej výnimky alebo odchýlky je potrebné vykladať reštriktívne (C-395/11 BLV Wohn-und Gewerbebau GmbH, bod 41). Toto obmedzenie však musí byť primerané  a nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného cieľa. Cieľom úpravy § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH je, aby daň pri dodaní tovaru s montážou alebo inštaláciou, ak montáž alebo inštalácia spadajú do sekcie F klasifikácie CPA, platil zákazník, ktorý je platiteľom dane.
V danom prípade teda ide o dodanie tovaru, v rámci ktorého sa časť tovaru inštaluje spôsobom, že sa napevno inštaluje na stenu miestností. Subkategória 43.32.10 klasifikácie CPA (Stolárske inštalačné práce) okrem iného zahŕňa zhotovovanie vstavaných skríň alebo inštaláciu kuchynských liniek, a na druhej strane vylučuje montáž samostatne stojaceho nábytku. Prenosu daňovej povinnosti podlieha dodanie tovaru s inštaláciou v prípade, ak inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie CPA. Zákon o DPH neustanovuje, v akom rozsahu musí byť vykonávaná inštalácia alebo montáž v rámci dodávaného jedného komplexného plnenia, ktorá spadá do sekcie F klasifikácie CPA, aby mohol/nemohol byť uplatnený prenos daňovej povinnosti na zákazníka. Preto, ak sa v rámci dodania zariadenia kancelárie ako jedného plnenia poskytuje aj montáž alebo inštalácia nábytku, ktorá je obdobná, ako je montáž alebo inštalácia vstavaných skríň alebo kuchynskej linky, potom sa na celé dodanie zariadenia kancelárie uplatní ustanovenie § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Pokiaľ je však v rámci jedného komplexného plnenia vykonávaná inštalácia nábytku na stenu napríklad len z bezpečnostných dôvodov a táto inštalácia svojim charakterom nie je podobná zhotoveniu vstavaných skríň alebo inštalácii kuchynských liniek, potom platiteľ dane prenos daňovej povinnosti na zákazníka neuplatní. Na druhej strane, ak sa zmluvné strany dohodnú na dvoch samostatných dodávkach, z ktorých jedna je dodanie voľne stojaceho nábytku (stoly, stoličky) a druhá je dodanie nábytku s inštaláciou, potom prenosu daňovej povinnosti by podliehala dodávka nábytku s inštaláciou, pokiaľ táto inštalácia patrí do sekcie F klasifikácie CPA.