Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Viacerí daňoví zástupcovia pri dovoze tovaru

Viacerí daňoví zástupcovia pri dovoze tovaru

Otázka
Zahraničná osoba dováža tovar z tretieho štátu do tuzemska, ktorého preprava ďalej pokračuje a skončí v inom členskom štáte. Podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH je dovoz tohto tovaru oslobodený od dane, ak sú splnené podmienky uvedené v tomto ustanovení. Pre účely oslobodenia od dane pri dovoze tovarov do tuzemska podľa  § 48 ods. 3 zákona o DPH sa chce zahraničná osoba dať zastúpiť dvomi  daňovými zástupcami podľa § 69a zákona o DPH pre dva rôzne dovozy. Môže mať zahraničná osoba na dva dovozy dvoch rôznych daňových zástupcov alebo si môže zvoliť iba jedného zástupcu v nadväznosti na § 9 ods. 3 zákona č. 563/2009 o správe daní?
 
Odpoveď
Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa zákona o DPH, sa vo veci uplatnenia oslobodenia od dane  podľa § 48 ods. 3  zákona o DPH môže dať zastupovať daňovým zástupcom. Práva a povinnosti daňového zástupcu pri dovoze tovaru upravuje § 69a zákona o DPH.  Daňový zástupca má práva a povinnosti zastúpenej osoby v rozsahu, v akom koná za zastúpeného dovozcu  vo veci oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH na základe udeleného plnomocenstva. Zákon o DPH neupravuje, že dovozca sa môže dať zastúpiť len jedným daňovým zástupcom. Jeden dovozca – zahraničná osoba sa pre každý jeden samotný dovoz môže dať zastupovať pre účely uplatnenia oslobodenia od dane z pridanej hodnoty iným daňovým zástupcom. 
Ako je vyššie uvedené, ak sa zahraničná osoba dá zastupovať pre účely oslobodenia od dane podľa § 48 ods. 3 zákona o DPH daňovým zástupcom, na daňového zástupcu sa vzťahujú ustanovenia § 69a zákona o DPH. Ustanovenia § 9 daňového poriadku (zákon č. 563/2009 Z.z. v z.n.p.) upravujúce zastupovanie pri správe daní sa v tomto prípade neuplatnia, nakoľko  v súlade s § 1 ods. 2 daňového poriadku ustanovenia  hmotnoprávneho predpisu – zákona o DPH majú prednosť pred ustanoveniami daňového poriadku.