Správa podielových fondov

Otázka
Platiteľ dane vykonáva správu podielových fondov (dôchodkového fondu) vrátane poskytovania administratívnych a účtovníckych služieb. Nie je však v postavení správcovskej spoločnosti podľa § 39 ods. 1 písm. k) zákona o DPH v zmysle osobitných predpisov (zákon č. 594/2003 Z.z. v z.n.p. o kolektívnom investovaní a zákon č. 43/2004 Z.z. v z.n.p. o doplnkovom dôchodkovom sporení). Ide o „externého správcu“ podielových fondov. Môže platiteľ dane v danom prípade posúdiť svoju činnosť ako činnosť oslobodenú od dane v zmysle § 39 ods. 1 písm. k) zákona o DPH aj napriek tomu, že nemá povolenie podľa vyššie uvedených osobitných predpisov?  Platiteľ poukazuje na rozsudok Súdneho dvora EÚ v prípade  C-169/04 Abbey National plc, bod 66, v zmysle ktorého správa zvláštnych investičných fondov je v Smernici o DPH definovaná v závislosti od povahy poskytovaných služieb a nie v závislosti od poskytovateľa alebo príjemcu služby.
 
Odpoveď
Ustanovenie § 39 ods. 1 písm. k) bolo do zákona o DPH implementované v súlade s článkom 13 B písm. d) bodu 6 šiestej smernice (článok 135 ods. 1 písm. g) smernice 2006/112/ES), podľa ktorého je od dane oslobodené  riadenie zvláštnych investičných fondov, ako ich definovali členské štáty.  Podľa § 39 ods. 1 písm. k) zákona o DPH je od dane oslobodené:
- správa podielového fondu správcovskou spoločnosťou podľa zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o kolektívnom investovaní). Zákon o DPH  odkazuje na  zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bol v časti úpravy kolektívneho investovania zrušený s účinnosťou od 1.7.2011 zákonom č. 203/2011 Z. z., 
- správa  dôchodkového fondu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou podľa  zákona  č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- správa doplnkového dôchodkového fondu doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou podľa zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
V zmysle vyššie uvedených zákonov správcovská spoločnosť, dôchodková správcovská spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť je oprávnená vykonávať správu podielového fondu, dôchodkového fondu, doplnkového dôchodkového fondu na základe povolenia na činnosť správcovskej spoločnosti, dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo doplnkovej dôchodkovej spoločnosti udeleného Národnou bankou Slovenska.  Za zákonom vymedzených podmienok je možné vykonávanie jednej alebo viacerých činností spadajúcich pod správu podielových fondov zveriť inej osobe, ktorá je oprávnená na výkon zverených činností. Národná banka Slovenska musí byť vopred informovaná správcovskou spoločnosťou o zámere zveriť jednu alebo viac činností inej osobe. Vyššie uvedené zákony presne upravujú, ktoré činnosti môže správcovská spoločnosť zveriť inej osobe.
 
Z ustálenej judikatúry Súdneho dvora EÚ (napr. C-169/04 Abbey National plc., bod 56, C-275/11 GfBk, bod 32) je zrejmé, že oslobodenie od dane sa musí priznať aj takému poskytovateľovi, ktorý síce nekoná v súlade s platnými právnymi predpismi, určujúcimi hmotno-právne podmienky vykonávania určitej činnosti, avšak uskutočňuje zdaniteľné plnenia, ktoré svojou povahou spadajú do obsahu oslobodení vymedzených v § 28 až 42 zákona o DPH. Zdaniteľné plnenie musí byť definované v závislosti od svojej povahy a nie v závislosti od jeho poskytovateľa, prípadne príjemcu (C-169/04, bod 66).
 
Ako je vyššie uvedené, platiteľ poukazuje na rozsudok Súdneho dvora EÚ v prípade C-169/04 Abbey National plc, bod 66, v zmysle ktorého správa zvláštnych investičných fondov je v Smernici o DPH definovaná v závislosti od povahy poskytovaných služieb a nie v závislosti od poskytovateľa alebo príjemcu služby.
 
Rozsudok Súdneho dvora vo veci C-169/04 Abbey National plc a Inscape Investment Fund sa zaoberal zdanením poskytovania služieb depozitármi podnikov kolektívneho investovania majúcich formu poručníckeho fondu a otvorenej investičnej spoločnosti a zdanením poskytovania administratívnych a účtovníckych služieb externou spoločnosťou na základe  poverenia  správcovskej  spoločnosti. Súdny  dvor k službám administratívnej a účtovníckej správy fondov poskytovaných externým správcom  uviedol, že správa investičných fondov uvedená v článku 13 B písm. d) bod 6 šiestej smernice je definovaná v závislosti od povahy poskytovaných služieb a nie v závislosti od poskytovateľa alebo príjemcu služby. Podľa bodu 67 znenie citovaného článku smernice v podstate nevylučuje, aby správa investičných fondov pozostávala z rôznych samostatných služieb, na ktoré sa tak môže vzťahovať pojem „riadenie (správa – neoficiálny preklad) zvláštnych investičných fondov v zmysle tohto ustanovenia a ktoré môžu využívať oslobodenie uvedené v tomto ustanovení, aj keď sú poskytované externým správcom.
 
Z otázky nie je zrejmé, či platiteľ vykonáva všetky služby týkajúce sa správy podielového fondu, tak ako sú uvedené v § 27 ods. 2 zákona o kolektívnom investovaní, alebo ide o platiteľa,  ktorý bol v zmysle § 57 zákona o kolektívnom investovaní poverený správcovskou spoločnosťou len výkonom niektorých činností. V prípade druhej z uvedených možností  je v zmysle citovanej judikatúry možné uznať oslobodenie od dane vzťahujúce sa na dotknutým platiteľom  poskytované plnenia len v prípade, ak tieto vytvárajú osobitný celok posudzovaný celkovo a sú charakteristické a podstatné na správu podielových fondov.
 
V otázke platiteľa dane nie sú dostatočné informácie o danom konkrétnom prípade, iba je odvolávka  na rozsudok Súdneho dvora C-169/04. Len v prípade, keď sú známe všetky detaily prípadu, je možné potvrdiť alebo nepotvrdiť nárok na uplatnenie oslobodenia podľa § 39 ods. 1 písm. k) zákona o DPH. Prípadne, ak danú problematiku rozsudok Súdneho dvora EÚ upravuje, je potrebné sa naň odvolať z dôvodu, že v rozsudku je vyjadrený zámer smernice  Rady 2006/112/ES a podnikateľ si sám musí vedieť zodpovedať, či spĺňa/nespĺňa podmienky na uplatnenie oslobodenia.