Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > 365 - dňová diaľničná známka a účtovanie časového rozlíšenia

365 - dňová diaľničná známka a účtovanie časového rozlíšenia

Otázka: 

Je potrebné časovo rozlišovať  účtovnými jednotkami (mikro, malými a veľkými) v nadväznosti aj na § 56 ods. 14 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“).  náklady  na 365-dňovú diaľničnú známku?

Odpoveď:

Podľa § 2 ods. 1 zákona č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o diaľničnej známke“) je diaľničná známka časový poplatok za užívanie vymedzených úsekov ciest a podľa § 2 ods. 4 cit. zákona sa jej úhrada platí na kalendárny rok, na 365 dní, na 30 dní alebo na 10 dní bez ohľadu na počet vykonaných jázd. Diaľničná známka má elektronickú podobu. Diaľničná známka podľa § 3 ods. 2 zákona o diaľničnej známke má platnosť 365 dní vrátane dňa určeného užívateľom vymedzených úsekov ciest. V zmysle § 5 ods. 1 postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia v zmysle § 5 ods. 5 postupov účtovania je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. Ak diaľničná známka, ktorá je zakúpená na 365 dní sa týka dvoch účtovných období máme za to, že v predmetom prípade má účtovná jednotka povinnosť náklady na nákup takejto diaľničnej známky časovo rozlišovať a účtovať v zmysle § 56 ods. 2 postupov účtovania na účte 381 – Náklady budúcich období, na ktorom sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach, a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5. Uvedené platí pre veľké, malé aj mikro účtovné jednotky.

V zmysle § 56 ods. 14 postupov účtovania:

  • v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami,
  • vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú.
  •  

Ak účtovná jednotka zakúpi 365 dňovú diaľničnú známku a je mikro účtovnou jednotkou  má povinnosť posúdiť o aký účtovný prípad sa jedná, či sa jedná o nevýznamný a stále opakujúci sa účtovný prípad alebo nie.