Darovanie prostriedkov na realizáciu projektu výskumu a vývoja

Otázka

Spoločnosť na základe zmluvy daruje finančné prostriedky začínajúcej spoločnosti, ktorá bude realizovať projekt výskumu a vývoja a po jeho ukončení výsledok výskumu a vývoja odovzdá spoločnosti, ktorá darovala finančné prostriedky.
Môže si spoločnosť darujúca finančné prostriedky uplatniť odpočet výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP?

Odpoveď

Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj môže využiť podľa § 30c ods. 1 ZDP daňovník, ktorý realizuje projekt výskumu a vývoja, v súvislosti s ktorým mu vznikajú výdavky (náklady), ktoré sú súčasťou výsledku hospodárenia, a ktoré sú spôsobilé na opätovné odpočítanie od základu dane zníženého o odpočet daňovej straty. Podmienkou využitia odpočtu je, že výdavky (náklady) na výskum a vývoj sú zároveň daňovými výdavkami podľa § 2 písm. i) ZDP.

V uvedenom prípade daňovník nebude realizovať projekt výskumu a vývoja, nevzniknú mu daňové výdavky na výskum a vývoj, preto si nemôže od vykázaného základu dane odpočítať výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa ustanovení § 30c ZDP.