Provízia za sprostredkovanie

Otázka

Spoločnosť uzatvorila zmluvu o sprostredkovaní na predaj energie v roku 2015 a vyplatila províziu vo výške 100 €. Dosiahnutý výnos z obchodu v roku 2015 bol vo výške 100 €, v roku 2016 bude výnos zo sprostredkovaného obchodu vo výške 1 000 €. Ako má spoločnosť postupovať, ak skutočne sprostredkovaný výnos v dobe uzatvorenia obchodu (v roku 2015 v čase vzniku nákladu) nie je možné presne určiť, keďže skutočná spotreba sa vyčísľuje až vo vyúčtovacej faktúre po skončení fakturačného obdobia (počas roka sa platia len zálohové faktúry vyčíslené z minuloročnej spotreby), teda až v roku 2016? Ako má spoločnosť postupovať v prípade, ak náklad na províziu vznikol v jednom zdaňovacom období, pričom sa viaže k výnosom dosiahnutým za viacero zdaňovacích období, ktorých výška nie je vopred známa?

Keďže sprostredkovania sú rovnaké, všetky sa viažu na tržby a sú podobného typu, je možné sumárne posúdenie celkových nákladov týkajúcich sa všetkých zaplatených provízií vo vzťahu k celkovým výnosom z objemu realizovaných obchodov za príslušné zdaňovacie obdobie, prípadne sumárne porovnanie celkových zaplatených provízií a výnosov z objemu realizovaných obchodov za konkrétneho sprostredkovateľa, alebo je nutné posudzovať každú uzatvorenú zmluvu o sprostredkovaní zvlášť?

Odpoveď

ZDP v § 17 ods. 19 písm. d) ZDP stanovuje, že súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv, najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu.

Pri zmluve o sprostredkovaní na predaj energie, ktorá je uzavretá sprostredkovateľom v mene spoločnosti s jednotlivými odberateľmi na odber určitého množstva energie v určitom období (napr. na dva roky, tzn. zmluva je uzavretá na dobu určitú), resp. v nešpecifikovanom období (tzn. zmluva je uzavretá na dobu neurčitú), v oboch prípadoch daňovník posudzuje výšku provízie voči celkovej hodnote sprostredkovaného obchodu, ktorý môže byť realizovaný z týchto zmlúv, aj keď bude realizovaný počas viacerých zdaňovacích období. Ak je skutočná spotreba energie vyčíslená až vo vyúčtovacej faktúre a počas rôznych zdaňovacích období, potom je možné v príslušnom zdaňovacom období uplatniť do daňových výdavkov iba 20 % z hodnoty provízie vzťahujúcej sa k  sprostredkovanému a realizovanému obchodu vzťahujúcemu sa k príslušnému zdaňovaciemu obdobiu a rovnako v nasledujúcom zdaňovacom období uplatniť zostávajúcu časť provízie avšak opäť len do výšky 20 % hodnoty sprostredkovaného obchodu vzťahujúceho sa na toto obdobie.

Znamená to, že ak napr. v roku 2015 bola vyplatená provízia vo výške 100 €, a hodnota sprostredkovaného obchodu za uvedené zdaňovacie obdobie bola vo výške 100 €, je možné v tomto zdaňovacom období uplatniť do daňových výdavkov z uvedenej provízie len sumu 20 € (20 % zo sprostredkovaného obchodu vo výške 100 €). Ak v nasledujúcom zdaňovacom období – v roku 2016 dôjde k opätovnému zrealizovaniu obchodu, čiže k odberu energie na základe zmluvy, ku ktorej sa provízia zaplatená v roku 2015 vo výške 100 € vzťahovala a spoločnosti bude plynúť výnos zo sprostredkovaného obchodu vo výške 1 000 € (20 % 1 000 € predstavuje 200 €), môže si spoločnosť do daňových výdavkov uplatniť už len zostávajúcu časť neuplatnenej provízie vo výške 80 € (za roky 2015 a 2016 bol sprostredkovaný obchod realizovaný vo výške 1 100 €, z čoho 20 % predstavuje 220 €, t. j. až do tejto výšky by si spoločnosť mohla uplatniť daňový výdavok z provízie, keďže však celková zaplatená provízia predstavovala len 100 € a v roku 2015 si daňovník už uplatnil do daňových výdavkov z tejto sumy províziu vo výške 20 €, môže si v roku 2016 uplatniť už len zostávajúcu časť provízie zaplatenej v roku 2015, čo predstavuje 80 €).

Sumárne posúdenie nákladov k celkovým výnosom z objemu realizovaných obchodov nie je správne. Sumárnym posúdením by mohlo dôjsť k započítavaniu nákladov - provízií voči takým výnosom, ktoré s konkrétnou províziou vôbec nesúvisia. Hodnota sprostredkovaného obchodu z každej zmluvy je individuálna, závisí od množstva odobranej energie a zmluvy sú uzatvárané na rôzne časové obdobia.

Pri určení hodnoty provízie a jej následného posudzovania voči hodnote sprostredkovaného (aj zrealizovaného) obchodu je potrebné vychádzať zo zmluvných podmienok o určení hodnoty tejto provízie. Ak je hodnota provízie stanovená za každú uzatvorenú sumu samostatne, potom náklad na províziu by mal byť priamo priraditeľný hodnote sprostredkovaného a následne aj zrealizovaného obchodu.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019