Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovná jednotka - súkromná škola a hospodársky rok

Účtovná jednotka - súkromná škola a hospodársky rok

Otázka:

Môže súkromná škola, ktorá je  právnickou osobou s majetkovou účasťou obce alebo VÚC uplatňovať hospodársky rok  v súlade s § 3 ods. 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z. n. p. v znení účinnom od 1.1.2016 ),  ak je na rozpočet zapojená dotáciami?

 

Odpoveď:

Zákon č. 596/2003 Z. z. o  štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „školský zákon“) upravuje pôsobnosť, organizáciu a úlohy orgánov štátnej správy v školstve, obcí, samosprávnych krajov a orgánov školskej samosprávy a určuje ich pôsobnosť v oblasti výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy, v oblasti tvorby siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), zaraďovania, vyraďovania a zmien v sieti a v oblasti zriaďovania a zrušovania škôl a školských zariadení.

 

Zriaďovanie a zrušovanie škôl a školských zariadení upravuje ustanovenie § 19 školského zákona. Podľa § 19 ods. 1 školského zákona, školu alebo školské zariadenie možno zriadiť až po jeho zaradení do siete škôl. Podľa § 19 ods. 2 školského zákona školu alebo školské zariadenie môže zriadiť:

a) obec,

b) samosprávny kraj,

c) okresný úrad v sídle kraja,

d) štátom uznaná cirkev alebo náboženská spoločnosť

e) iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

 

Podľa  § 19  ods. 3 školského zákona škola, školské zariadenie, stredisko praktického vyučovania alebo pracovisko praktického vyučovania zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. d) je cirkevná škola alebo cirkevné školské zariadenie a škola alebo školské zariadenie zriadené zriaďovateľom podľa odseku 2 písm. e) je súkromná škola alebo súkromné školské zariadenie.

 

Z uvedeného vyplýva, že súkromnú školu alebo súkromné školské zariadenie nemôže zriadiť obec ani VÚC, ale len iná právnická osoba, ktorá nie je vymenovaná v § 19 ods. 1  písm. a) až d) školského zákona a fyzická osoba. (pozn.  súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia  sú neštátne školy a zariadenia). Neštátne školy a školské zariadenia  sú financované prostredníctvom podielových daní.  Finančné prostriedky na úhradu nákladov, spojených s ich činnosťou  sa prideľujú obciam a samosprávnym krajom podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.  a nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

 

Majetková účasť sa posudzuje z hľadiska majetkovej účasti obce alebo VÚC v obchodných spoločnostiach a nie z hľadiska poskytovania príspevkov, dotácií a financovania  činnosti napr. súkromnej školy. V prípade, ak je obec, resp. VÚC zakladateľom alebo zriaďovateľom právnickej osoby (napr. podnikateľského subjektu, neziskovej organizácie, združenia s právnou subjektivitou...) ktorá je v zmysle zákona č.  540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v z. n. p. zaradená medzi subjekty verejnej správy, tieto nemôžu uplatňovať  účtovné obdobie hospodársky rok.

Súkromná škola zriadená právnickou alebo fyzickou  osobou nemôže uplatňovať účtovné obdobie hospodárskeho roka v zmysle osobitných predpisov, napr.  § 7 ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. zo financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení  v znení neskorších predpisov.

 Podľa § 7 ods. 1 tohto zákona:

(1)Škola a školské zariadenie, ktoré sú právnické osoby, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok a predkladajú ju zriaďovateľovi. Zriaďovatelia predložia okresnému úradu v sídle kraja do 15. apríla súhrnnú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok za školy a školské zariadenia vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Okresné úrady v sídle kraja predložia ministerstvu v lehote určenej ministerstvom súhrnnú správu o hospodárení za zriaďovateľov v územnej pôsobnosti príslušného okresného úradu v sídle kraja. Obsah a formu súhrnnej správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok zverejní ministerstvo na svojom webovom sídle do 31. januára.

Podľa § 7 ods. 2 toho istého zákona Správa o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 1 obsahuje:

a) analýzu príjmov v členení podľa zdrojov a analýzu výdavkov,

b) pre cirkevné školy a súkromné školy, stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov štátneho rozpočtu,

c) ďalšie údaje určené ministerstvom.

Podľa § 7 ods. 3 k Správe o hospodárení školy a školského zariadenia podľa odseku 2 písm. a, až c, sa pripája:

a) ročná účtovná závierka,

b) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke, ak bola audítorom overená.