Nepeňažný príjem prenajímateľa

Otázka

Ak pri skončení nájomnej zmluvy, má technické zhodnotenie zostatkovú hodnotu (a prenajímateľ s nájomcom sa nedohodli na odplatnom prevode technického zhodnotenia), stáva sa nepeňažným príjmom prenajímateľa. Ako má o tomto nepeňažnom príjme účtovať prenajímateľ.

Odpoveď


Opatrenie Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) upravuje účtovanie technického zhodnotenia majetku odpisovaného nájomcom v § 41 v účtovníctve nájomcu, neupravuje však účtovanie v účtovníctve prenajímateľa. Preto je potrebné u prenajímateľa nehnuteľnosti pri bezodplatnom nadobudnutí technického zhodnotenia postupovať podľa § 33 postupov účtovania. Podľa § 33 ods. 4 postupov účtovania bezodplatné nadobudnutie majetku (v tomto prípade technické zhodnotenie nehnuteľnosti) sa účtuje na ťarchu účtu účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období a účet časového rozlíšenia sa rozpúšťa do výnosov vo vecnej a časovej súvislosti so zaúčtovaním odpisov rovnakým spôsobom ako v § 56 ods. 12 postupov účtovania, tzn. systematicky a racionálne počas doby použiteľnosti majetku, kedy vznikajú súvisiace náklady, napríklad pripadajúca výška nákladov na odpisy. Ocenenie bezodplatne nadobudnutého majetku ustanovuje § 25 ods. 1 písm. d) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, a to reálnou hodnotou. V nadväznosti na uvedené prenajímateľ pri bezodplatnom nadobudnutí technického zhodnotenia zvýši ocenenie nehnuteľnosti o reálnu hodnotu tohto technického zhodnotenia.

Upozorňujeme, že z daňového hľadiska prenajímateľ postupuje podľa § 17 ods. 20 písm. b) ZDP.