Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Výchovné a vzdelávacie služby - poskytnutie jazykových kurzov jazykovou školou (s.r.o.)

Výchovné a vzdelávacie služby - poskytnutie jazykových kurzov jazykovou školou (s.r.o.)

Otázka
Platiteľ dane, s.r.o  - jazyková škola vykonáva vzdelávacie služby, z ktorých na niektoré vzdelávacie činnosti - jazykové kurzy , ktoré sú na základe rozhodnutia ministerstva školstva zaradené do sústavy školských zariadení, sa môže vzťahovať § 31 zákona o DPH.  Jazyková škola teda vykoná taký jazykový kurz, ktorý sa ukončí skúškou. Na tento kurz vrátane skúšky nie je uplatnená DPH. Možno tento režim oslobodenia uplatniť aj v prípade, ak záujemca neabsolvuje kurz, ale iba požiada o vykonanie skúšky a vystavenie certifikátu v tom rozsahu, v akom sa poskytuje oslobodená vzdelávacia činnosť?  Možno vo všeobecnosti považovať len vykonanie skúšky za výchovnú a vzdelávaciu službu? 
 
Odpoveď
Podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) oslobodené od dane z pridanej hodnoty sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované podľa osobitných predpisov s odkazom okrem iného na zákon
č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších predpisov a na zákon č. 29/1984 Z. z. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov. Obidva zákony boli s účinnosťou od 1.9.2008 nahradené zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
V zmysle § 2 písm. f) aktuálneho školského zákona je výchovou komplexný proces učenia a socializácie zameraný na dieťa alebo žiaka s cieľom rozvíjať jeho osobnosť po stránke telesnej a duševnej a v zmysle písm. g) je vzdelávaním cielene organizovaný a realizovaný proces výchovného a vzdelávacieho pôsobenia a učenia zameraného na rozvoj dieťaťa alebo žiaka v súlade s jeho predpokladmi a podnetmi, ktoré stimulujú jeho vlastnú snahu stať sa harmonickou osobnosťou. Jazykové vzdelanie môže poslucháč získať podľa § 17 ods. 3 školského zákona úspešným absolvovaním vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v jazykovej škole. Výchovné a vzdelávacie služby, na ktoré sa  pýta daňový subjekt,  zákon o DPH nedefinuje.
 
Školský zákon okrem definície výchovy a vzdelávania ustanovuje sústavu škôl v § 28, ktorú okrem materskej školy, základnej školy, gymnázia, strednej odbornej školy... tvorí aj jazyková škola. V ust. § 53 školský zákon upravuje jazykové vzdelávanie v jazykovej škole.
 
Od dane z pridanej hodnoty sú podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o DPH oslobodené výchovné a vzdelávacie služby poskytované právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa § 30 ods. 2 zákona o DPH a rovnako podľa písm. c) cit. ust. oslobodené sú aj výchovné a vzdelávacie služby poskytované ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Oslobodené od dane je podľa § 31 ods. 2 zákona o DPH aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami a vzdelávacími službami podľa odseku 1 osobami, ktoré poskytujú výchovné služby a vzdelávacie služby podľa ods. 1 zákona o DPH.
Zákon o DPH pri  úprave výchovných služieb a vzdelávacích služieb odkazuje na zákony upravujúce túto problematiku platné v SR, napriek tomu je potrebné oslobodenie od dane vykladať aj v nadväznosti na príslušné ustanovenia smernice Rady 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (ďalej „smernica 2006/112/ES“) a rovnako aj v nadväznosti na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.  Podľa článku 132 ods. 1 smernice 2006/112/ES
-          písm. i) je od dane oslobodené vzdelávanie detí a mládeže, školské alebo univerzitné vzdelávanie, odborná príprava alebo rekvalifikácia vrátane poskytovania služieb a dodania tovaru, ktoré s nimi úzko súvisia subjektmi, ktoré sa spravujú verejným právom a majú takéto ciele alebo inými subjektmi, ktorých ciele dotknutý členský štát uznáva za podobné,
-          písm. j) je od dane oslobodené poskytovanie školského alebo univerzitného vyučovania súkromne učiteľmi.
 
Z článku 133 smernice 2006/112/ES vyplýva, že členské štáty môžu vyžadovať v prípade vzdelávacích služieb na účely oslobodenia od dane splnenie určitých podmienok od osôb, ktoré sa nespravujú verejným právom. Uvedené je premietnuté v § 31 ods. 1 písm. b) zákona o DPH. Smernica 2006/112/ES ustanovuje oslobodenie vzdelávacích služieb uvedených v článku 132 ods. 1 písm. i) za podmienky, ak hlavným cieľom nie je získanie dodatočných príjmov prostredníctvom uskutočňovania transakcií, ktoré priamo konkurujú transakciám obchodných spoločností podliehajúcich DPH.
 
Vychádzajúc z judikatúry Súdneho dvora EÚ, keďže oslobodenie od dane predstavuje výnimku zo všeobecného systému zdaňovania, je potrebné ho vykladať striktne a v kontexte cieľa sledovaného smernicou 2006/112/ES. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že od dane nie je možné oslobodiť jazykové kurzy, školenia poskytované na komerčnej báze podnikateľom, keď hlavným cieľom je získanie dodatočných príjmov.
 
Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie služby -  jazykového kurzu či už s ukončením skúškou alebo bez absolvovania kurzu len vykonaním skúšky poskytované spoločnosťou s ručením obmedzeným na komerčnej báze, keď hlavným cieľom je získanie dodatočných príjmov, nie je oslobodené od dane podľa § 31 zákona o DPH.