Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy ostatné > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem dosiahnutý z uspokojenia pohľadávky na splátky

Príjem dosiahnutý z uspokojenia pohľadávky na splátky

Otázka
Fyzická osoba s príjmami zo závislej činnosti ako spoločník obchodnej spoločnosti nadobudla od tejto obchodnej spoločnosti v roku 2016 pohľadávku na základe zmluvy o postúpení pohľadávky voči tretej osobe v menovitej hodnote 300 000 €, pričom obstarávacia cena pohľadávky bola tiež 300 000 €. Obstarávacia cena pohľadávky bola zo strany daňovníka zaplatená v roku 2016 formou zápočtu pohľadávok, nakoľko daňovník mal voči obchodnej spoločnosti ešte inú pohľadávku. S dlžníkom obstaranej pohľadávky sa daňovník dohodol na mesačných splátkach po 10 000 € mesačne počnúc januárom 2017. Daňovník teda dosiahne v roku 2017 príjem z uspokojenia pohľadávky v sume 120 000 €, v roku 2018 tiež v sume 120 000 € a v roku 2019 v sume 60 000 €. Tento príjem podlieha dani z príjmov podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) ako „iný“ príjem, ktorý je daňovník povinný priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobia rokov 2017, 2018 a 2019.
Pýtate sa, aký výdavok si môže daňovník pri tomto príjme uplatniť a či má daňovník postupovať podľa:
1. § 8 ods. 2 ZDP – ak je výdavok vyšší ako príjem, na rozdiel sa neprihliada; v tomto prípade by daňovník uplatnil výdavok za obstaranie pohľadávky iba v roku 2017, a to do výšky dosiahnutého príjmu, teda v sume 120 000 €,
alebo
2. § 8 ods. 8 ZDP – ak výdavky prevyšujú príjmy plynúce na splátky, môžu sa uplatniť v každom zdaňovacom období do výšky príjmov; toto ustanovenie sa však vzťahuje iba na príjmy podľa § 8 ods. 1 písm. b) až f) zákona o dani z príjmov a nie na „iné“ príjmy, alebo
3. § 8 ods. 2 ZDP – uplatní výdavok preukázateľne vynaložený na dosiahnutie príjmu; keďže za obstaranie pohľadávky nebola obstarávacia cena skutočne zaplatená, daňovník nemôže uplatniť žiadny výdavok.

Odpoveď z 24.3.2017
Príjem z úhrady pohľadávky, ktorá nie je zahrnutá v obchodnom majetku daňovníka, a ktorú daňovník nadobudol postúpením, je príjmom, ktorý je predmetom dane a nie je od dane oslobodený. Tento zdaniteľný príjem sa zaradí medzi príjmy podľa § 8 ZDP, konkrétne medzi „iné“ ostatné príjmy.
V súlade s ust. § 8 ods. 2 ZDP sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 citovaného ustanovenia vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. V prípade príjmu plynúceho z úhrady pohľadávky nadobudnutej postúpením je výdavkom vynaloženým na dosiahnutie príjmu obstarávacia cena pohľadávky.
V predmetnom prípade bola obstarávacia cena pohľadávky uhradená vzájomným započítaním pohľadávok. Započítanie je formou bezhotovostného vyrovnania, ktoré sa nevykonáva skutočným splnením, ale odpočítaním vzájomných pohľadávok veriteľa a dlžníka. Ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú. Vzájomným započítaním pohľadávok v roku 2016 prišlo u daňovníka k úhrade obstarávacej ceny pohľadávky nadobudnutej postúpením. Dovoľujeme si však upozorniť, že pri vzájomnom započítaní pohľadávok zároveň u daňovníka prišlo k prijatiu príjmu zo započítania pohľadávky, ktorého zdaniteľnosť je potrebné posúdiť nadväzne to, o akú konkrétnu pohľadávku sa pri vzájomnom započítaní jednalo.
Podľa § 8 ods. 8 ZDP výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa odseku 1 písm. b) až f) citovaného ustanovenia v tom zdaňovacom období, v ktorom po prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnuteľných vecí, cenných papierov, nehnuteľností alebo na prevod opcií, obchodného podielu spoločníka spoločnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej spoločnosti alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacom období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.
Ustanovenie § 8 ods. 8 ZDP špecificky rieši uplatňovanie výdavkov v prípade, ak daňovníkovi plynú v splátkach príjmy vymedzené v § 8 ods. 1 písm. b) až f) ZDP. V prípade, ak daňovníkovi plynú „iné“ ostatné príjmy v splátkach, pri vyčíslení základu dane (čiastkového základu dane) sa postupuje podľa § 8 ods. 2 ZDP. Podľa § 8 ods. 2 ZDP sa do základu dane (čiastkového základu dane) zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 citovaného ustanovenia vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada. Znamená to, že zdaniteľný príjem sa znižuje o výdavky vynaložené na jeho dosiahnutie bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období boli tieto vynaložené, a že daňovník pri príjmoch podľa § 8 ZDP nemôže vykázať daňovú stratu. Ak daňovníkovi plynie príjem z uspokojenia pohľadávky nadobudnutej postúpením v troch zdaňovacích obdobiach, do základu dane v každom príslušnom zdaňovacom období zahrnie príjem dosiahnutý v danom zdaňovacom období a ako výdavok vynaložený na dosiahnutie tohto príjmu sa uplatní obstarávacia cena pohľadávky do výšky príjmu zahrnutého do základu dane v danom zdaňovacom období. Znamená to, že ak dlžník bude počnúc mesiacom január 2017 uhrádzať daňovníkovi v mesačných splátkach vo výške 10 000 € pohľadávku v menovitej hodnote 300 000 €, ktorú daňovník nadobudol postúpením za 300 000 €, do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 8 ZDP za zdaňovacie obdobie roku:
- 2017 zahrnie daňovník príjem vo výške 120 000 € a ako výdavok vynaložený na dosiahnutie tohto príjmu si uplatní obstarávaciu cenu pohľadávky vo výške 120 000 €,
- 2018 zahrnie príjem vo výške 120 000 € a ako výdavok vynaložený na dosiahnutie tohto príjmu si uplatní obstarávaciu cenu pohľadávky vo výške 120 000 € a
- 2019 zahrnie príjem vo výške 60 000 € a ako výdavok vynaložený na dosiahnutie tohto príjmu si uplatní obstarávaciu cenu pohľadávky vo výške 60 000 €.