Spotreba PHL po 21. júli 2020

Otázka

Môže daňovník v nadväznosti na zmenu ustanovenie § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu ZDP vykonanú s účinnosťou od 21.7.2020 zákonom č. 198/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 198/2020 Z. z.“) zahrnúť do daňových výdavkov spotrebu PHL zvýšenú o 20 % aj na nákup PHL uskutočnený pred 21.7.2020 v pomernej časti, ak sa tieto PHL spotrebujú pri jazdách realizovaných po 20.7.2020?

Odpoveď
V súlade s § 19 ods. 2 písm. l) prvým bodom podbodom 1a. ZDP s účinnosťou od 21.7.2020 sa daňovníkovi umožňuje preukázateľne vynaložené výdavky (náklady) na spotrebované PHL prepočítať podľa spotreby uvedenej
v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo v doplňujúcich údajoch od výrobcu alebo predajcu zvýšenej o 20 % [takto zvýšenú spotrebu nie je možné uplatniť v špecifických prípadoch, ktoré sú pre fyzickú osobu ustanovené v § 19 ods. 2 písm. e) ZDP, ďalej tiež v prípadoch, ak sa skutočná spotreba PHL nezhoduje so spotrebou uvádzanou v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze alebo sa v týchto dokladoch spotreba pohonných látok neuvádza a daňovník vychádza zo spotreby PHL preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bola udelená autorizácia podľa osobitného predpisu, a ani vtedy, ak daňovník postupuje podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu podbodu 1b. ZDP].
Výdavky (náklady) podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu ZDP je potrebné preukázať dokladom o nákupe PHL, pričom zvýšenú spotrebu PHL podľa § 19 ods. 2 písm. l) prvého bodu podbodu 1a. ZDP je možné uplatniť na jazdy vykonané počnúc 21.7.2020, a to aj vtedy, ak nákup PHL spotrebovaných pri jazdách realizovaných počnúc týmto dátumom daňovník, podľa dokladu o nákupe týchto PHL, uskutočnil ešte pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 198/2020 Z. z., t. j. pred 21.7.2020.

Stanovisko vydané dňa 5.8.2020