Účtovanie taxislužby cez platformu BOLT

Otázka:

Ako účtovať  tržby v podvojnom  účtovníctve a nadväzne na to aj zdaňovaniu tržieb z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) pri prevádzkovaní taxislužby prostredníctvom digitálnej platformy BOLT v nadväznosti na usmernenie MF SR o spôsobe evidovania tržieb vo virtuálnej registračnej pokladnici.

Odpoveď:

Na portáli FS sú zverejnené informácie pre podnikateľov poskytujúcich taxislužbu prostredníctvom mobilnej aplikácie (digitálnej platformy), v zmysle ktorých taxikári na zaevidovanie celkovej sumy platenej ceny musia používať pokladnicu e-kasa klient (virtuálnu registračnú pokladnicu alebo on-line registračnú pokladnicu), a to aj v prípade, ak je zaplatené prostredníctvom aplikácie Bolt. Podľa Všeobecných obchodných podmienok pre cestujúcich, ktoré sú prístupné na webovom sídle spoločnosti Bolt, je platba realizovaná zo strany zákazníka pripísaná na bankový účet Boltu. Túto platbu prostredníctvom aplikácie Bolt nemožno u taxikára z účtovného hľadiska považovať za platbu kartou, keďže je smerovaná na bankový účet tretej osoby – spoločnosti Bolt (nie na účet taxikára) a nie je možné s touto sumou disponovať až do momentu jej pripísania na bankový účet taxikára. Z uvedeného dôvodu pri zaevidovaní tržby v e-kasa klient vznikne taxikárovi pohľadávka voči spoločnosti Bolt, napriek skutočnosti, že faktúra vystavená spoločnosťou Bolt v mene taxikára je vystavená na meno zákazníka. Predmetná pohľadávka zanikne pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet taxikára. Uvedené platí pre taxikára účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva ako aj pre taxikára účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva. V zmysle § 17 ods. 1 písm. a) a b) ZDP Pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo ods. 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami a u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia.

Účtovné zápisy v sústave podvojného  uvádzame na príklade, pričom jednotlivé účtovné zápisy sa môžu líšiť v závislosti od skutočností, ktoré v účtovnej jednotke nastanú a od dokladov preukazujúcich tieto skutočnosti, ktoré má účtovná jednotka k dispozícii.

Príklad:

Zákazník (cestujúci) sa prihlási do aplikácie Bolt a prostredníctvom nej zaplatí sumu 10 eur na bankový účet Boltu. V súvislosti s účtovaním u taxikára (neplatiteľ DPH), ktorý poskytne cestujúcemu službu dopravy, sú rozhodujúce nasledujúce skutočnosti:

1. Taxikár cez virtuálnu registračnú pokladnicu zaeviduje tržbu 10 eur; Bolt vystaví zákazníkovi faktúru v mene taxikára na sumu 10 eur.

2. Bolt pošle taxikárovi na jeho bankový účet peňažné prostriedky v sume 8 eur, tzn. zaslaná bola suma, ktorá predstavuje rozdiel medzi tržbou a províziou Boltu.

3. Bolt vystaví taxikárovi faktúru na províziu (suma k úhrade 0 eur), prípadne tento záväzok z provízie vyplýva zo zmluvy.

Účtovanie v sústave podvojného účtovníctva:

1. zaevidovanie tržieb (fa) suma 10 €: MD 315/DAL 602

2. pripísanie peňažných prostriedkov (VBÚ) suma 8 €: MD 221/ DAL 315

3. zmluvná provízia (fa) suma 2 €: MD 518/DAL 321

4. vzájomný zápočet (ID) suma 2 €: MD 321/DAL 315

 

Pre úplnosť dodávame, že v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, účtovná jednotka môže jednotlivé účtovné záznamy zoskupovať do účtovných záznamov obsahujúcich súhrnnú informáciu, tzv. súhrnné účtovné záznamy.

V súvislosti so zahrnutím provízie do základu dane taxikára je potrebné dať do pozornosti aj ustanovenia § 52zza ods. 5 a 7 ZDP, ktoré sú prechodnými ustanoveniami k § 17 ods. 19 ZDP v znení účinnom od 1.1.2020.