Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanenie záväzkov v nadväznosti na uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie

Dodanenie záväzkov v nadväznosti na uplatnenie pravidiel nízkej kapitalizácie

Otázka

Spoločnosť A poskytla v roku 2014 úročenú pôžičku spoločnosti B [ide o závislé osoby podľa § 2 písm. n) ZDP]. Spoločnosť B investovala do rozvoja podnikania, a preto zatiaľ nespláca pôžičku, ani úroky. K 31.12.2015 budú v spoločnosti B nezaplatené úroky (záväzok) viac ako 360 dní po splatnosti a bude sa upravovať výsledok hospodárenia v súlade s § 17 ods. 27 ZDP. Na nezaplatené nákladové úroky sa však bude vzťahovať aj § 21a ZDP účinného od 01.01.2015 (nízka kapitalizácia) a existuje predpoklad, že výška úrokov presiahne 25 % ukazovateľa EBIDTA, teda výsledok hospodárenia sa bude zvyšovať o sumu úrokov presahujúcich zákonom stanovený limit nízkej kapitalizácie.
Bude potrebné zvýšiť základ dane o 20 % celého nesplateného záväzku – úrokov, ktoré sú viac ako 360 dní po splatnosti alebo sa postup podľa § 17 ods. 27 ZDP uplatní len na tú časť úrokov, ktoré budú uznané za daňový výdavok v súlade s § 21a ods. 1 ZDP?

Odpoveď

V súlade s § 17 ods. 27 písm. a) ZDP daňovník okrem daňovníka podľa osobitného predpisu (odkaz na zákon č. 213/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov a zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov) a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP upraví o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti akéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.
S účinnosťou od 01.01.2015 sú v § 21a ZDP vymedzené pravidlá nízkej kapitalizácie, ktoré zavádzajú limit pre maximálnu výšku úrokov z úverov a pôžičiek, ktoré sú účtované do nákladov a zahrnované do základu dane, a to v prípade, že úvery a pôžičky sú vyplácané medzi závislými právnickými osobami. V súlade s § 21a ZDP daňovými výdavkami nie sú úroky platené z úverov a pôžičiek od závislých osôb a súvisiace výdavky (náklady) na tieto úvery a pôžičky, a to vo výške úrokov, ktoré počas zdaňovacieho obdobia presahujú 25 % hodnoty
ukazovateľa vypočítaného ako súčet výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov alebo výsledku hospodárenia pred zdanením vykázaného podľa medzinárodných účtovných noriem (odkaz na § 17a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z.) a v ňom zahrnutých odpisov a nákladových úrokov.
Na základe vyššie uvedeného v prípadoch, kedy záväzky prislúchajú k výdavku, ktorý sa nepovažuje za daňový výdavok, daňovník nepostupuje podľa § 17 ods. 27 ZDP. Pokiaľ úroky platené z pôžičky od závislej právnickej osoby presahujú limit (25 % hodnoty ukazovateľa EBIDTA), t. j. podľa § 21a ods. 1 ZDP nie sú daňovým výdavkom (z nákladov sa po testovaní vylúčia), daňovník na túto časť nezaplatených úrokov z pôžičky neuplatní postup podľa § 17 ods. 27 ZDP. Úprava základu dane podľa tohto ustanovenia sa vzťahuje len na tú časť nezaplatených úrokov z pôžičky, ktoré v súlade s účtovnými predpismi boli zahrnuté do základu dane.