Evidencia výdavkov na výskum a vývoj

Otázka
Spoločnosť realizuje projekt výskumu a vývoja. Výdavky (náklady) eviduje prostredníctvom internej evidencie (podľa čísla projektu) pre účely interného kontrolingu. Nastavenie účtovného softvéru jej neumožňuje evidovať výdavky (náklady) vynaložené na výskum a vývoj aj prostredníctvom analytickej evidencie k príslušným syntetickým účtom.
Má spoločnosť  povinnosť viesť analytickú evidenciu výdavkov (nákladov) za účelom dodatočného odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c ZDP, alebo bude správca dane akceptovať z dôvodu nemožnosti viesť analytické účty k syntetickým účtom aj prehľadnú
internú evidenciu?

Odpoveď

Podľa § 30c odsek 3 ZDP od základu dane možno podľa § 30c odsek 1 písm. a) až c) ZDP odpočítať len daňové výdavky podľa § 2 písm. i) ZDP, ktoré sú evidované oddelene od ostatných výdavkov (nákladov) daňovníka.

Ak vynaložené výdavky (náklady) na výskum a vývoj súvisia s realizáciou projektu výskumu a vývoja len sčasti, je možné uplatniť odpočet podľa § 30c odsek 1 písm. a) až c) ZDP len z rozdielu medzi skutočnými výdavkami (nákladmi) a výdavkami (nákladmi) nesúvisiacimi s realizáciou projektu výskumu a vývoja.

Podľa § 4 Opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov musí daňovník viesť analytickú evidenciu a vytvárať analytické účty k príslušným syntetickým účtom tak, aby vedel presne vyčísliť výdavky (náklady) na výskum a vývoj. Ak má viac
projektov, analytickú evidenciu vedie podľa jednotlivých projektov.

Daňovník, ktorý realizuje výskum a vývoj a má záujem čerpať daňové zvýhodnenie formou odpočtu výdavkov (nákladov) podľa § 30c ZDP a nastavenie jeho účtovného softvéru neumožňuje evidovať výdavky (náklady) vynaložené na výskum a vývoj aj prostredníctvom analytickej evidencie k syntetickým účtom, mal by mať pre tento účel vytvorenú internú smernicu, vrátane zavedenia pravidiel pre internú evidenciu daňových výdavkov (nákladov), pomocou ktorej bude preukazovať výdavky (náklady) vynaložené na výskum a vývoj podľa jednotlivých projektov.