Predĺženie splatnosti záväzku

Otázka

Právnická osoba kúpila v roku 2009 od fyzickej osoby – nepodnikateľa nehnuteľnosť za 40 000 eur, pričom v kúpnej zmluve bolo dohodnuté, že právnická osoba zaplatí kúpnu cenu v štyroch splátkach so splatnosťou v roku 2010, 2011, 2012 a 2013.
V tom istom roku, v ktorom bola nehnuteľnosť obstaraná, t. j. v roku 2009 sa zmluvné strany v zmysle § 570 Občianskeho zákonníka dohodli, že doterajší záväzok vyplývajúci z kúpnej zmluvy sa nahrádza novým záväzkom, pričom pri novom záväzku si veriteľ s dlžníkom dohodli, že dlžník zaplatí svoj záväzok v desiatich splátkach, a to v rokoch 2017 až 2026.
Na účely § 17 ods. 27 ZDP (v roku 2009 - § 17 ods. 29 ZDP) je dohodnutá doba splatnosti záväzku tá, ktorá vyplýva z kúpnej zmluvy nehnuteľnosti alebo dohodnutá doba splatnosti nového záväzku, ktorým bol v súlade s § 570 Občianskeho zákonníka nahradený doterajší záväzok?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 27 ZDP je daňovník s výnimkou rozpočtových organizácií, neziskových organizácií a daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, povinný základ dane zistený podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP upraviť o výšku záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je podľa § 19 daňovým výdavkom, a to aj k výdavku (nákladu) prislúchajúcemu k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, finančnému majetku a inému majetku, pri ktorom vzniká výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania, alebo neuhradenej časti takéhoto záväzku, ako aj o výšku záväzku účtovaného ako zníženie výnosu (príjmu) tak, aby zvýšenie základu
dane, ak od dohodnutej lehoty splatnosti záväzku, ktorú na účely tohto ustanovenia nie je možné predĺžiť, uplynula doba dlhšia ako
a) 360 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku ako jeho nesplatenej časti,
b) 720 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku ako jeho nesplatenej časti,
c) 1 080 dní, predstavovalo v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku ako jeho nesplatenej časti.

V súlade s § 17 ods. 32 písm. a) ZDP, ak po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o sumu neuhradeného záväzku, dôjde k úhrade tohto záväzku alebo jeho časti, daňovník základ dane zníži o výšku uhradeného záväzku v tom zdaňovacom období, v ktorom dlžnú sumu alebo jej časť zaplatil.

Lehotou splatnosti záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku a na účely ZDP nie je možné túto lehotu predĺžiť. Ak na základe dohody uzatvorenej podľa § 570 Občianskeho zákonníka medzi veriteľom a dlžníkom došlo k určeniu novej lehoty splatnosti (k posunutiu termínu splatnosti), na účely zistenia základu dane v nadväznosti na § 17 ods. 27 ZDP sa použije pôvodne stanovená lehota splatnosti kúpnej ceny v štyroch splátkach, ktoré boli splatné v rokoch 2010 až 2013.