Nezaplatený záväzok z kúpy podniku


Otázka
Akciová spoločnosť kúpila od fyzickej osoby v roku 2012 podnik. Kúpna cena pozostávala z pohľadávok, záväzkov, tovaru, strojov, nehnuteľnosti a goodwillu, ktorý účtovná jednotka odpisuje. Časť kúpnej ceny, ktorá je dva roky po splatnosti, nie je stále uhradená. Podlieha takýto záväzok úprave základu dane v zmysle § 17 ods. 27 ZDP a ak áno, tak v akej výške?
Odpoveď
V súlade s § 17 ods. 27 ZDP s účinnosťou od 01. 01. 2014 je daňovník, ktorý zisťuje základ dane podľa § 17 ods. 1 písm. b) a c) ZDP, povinný zvýšiť základ dane vo výške 20 %, 50 % alebo 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti,  prislúchajúceho k výdavku (nákladu), ktorý je daňovým výdavkom podľa § 19 ZDP, v nadväznosti na počet dní (360, 720 alebo 1080 dní), ktoré uplynuli od lehoty splatnosti neuhradeného záväzku. Lehotou splatnosti záväzku je lehota dohodnutá pri vzniku záväzku, ktorú na účely úpravy základu dane nie je možné predĺžiť. V § 17 ods. 32  ZDP je stanovený spôsob úpravy základu dane (zníženie) v prípade úhrady záväzku po období, v ktorom bol základ dane zvýšený o 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti a v prípade premlčania alebo zániku záväzku.
Podľa § 476 Obchodného zákonníka zmluvou o predaji podniku sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku, a kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom a zaplatiť kúpnu cenu.
Pri kúpe podniku v súlade s § 27 ods. 3 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“), kupujúci účtuje kupovaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov. Kúpna cena sa účtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku. Rozdiel v ocenení medzi kúpnou cenou podniku alebo jeho časti a reálnou hodnotou jednotlivých zložiek majetku a záväzkov sa zaúčtuje na ťarchu alebo v prospech účtu 015 – Goodwill (§ 37 ods. 10 postupov účtovania).

Aj záväzok z kúpy podniku, ktorý nie je uhradený v lehote splatnosti, podlieha úprave ustanovenej v § 17 ods. 27 ZDP, nakoľko tento záväzok sa vzťahuje k odpisovanému a neodpisovanému majetku, zásobám, inému majetku a pod. nadobudnutému kúpou podniku, pri ktorom vznikne výdavok (náklad) pri jeho zaradení alebo vyradení zo spotreby alebo z používania. Ak časť kúpnej ceny nie je uhradená dva roky po lehote jej splatnosti, daňovník je povinný na celú neuhradenú sumu záväzku z kúpy podniku (neuhradenú časť kúpnej ceny) uplatniť ustanovenie § 17 ods. 27 ZDP. V súlade s § 17 ods. 27 písm. b) ZDP, ak od splatnosti záväzku uplynula doba dlhšia ako 720 dní, daňovník zvýši základ dane o 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho nesplatenej časti.

Nakoľko v kúpnej cene, za ktorú kupujúci kupuje podnik alebo jeho časť od predávajúceho, sú okrem majetku, ktorý kupujúci nadobúda kúpou, zohľadnené aj  prevzaté záväzky predávajúceho súvisiace s podnikom (po zohľadnení prevzatých záväzkov by mala byť kúpna cena stanovená nižšie), pre účely uplatnenia § 17 ods. 27 ZDP v prípade nezaplatenia časti záväzku z kúpy podniku, nie je potrebné rozpočítavať, aká časť záväzku z kúpy podniku prináleží k jednotlivým zložkám majetku nadobudnutého kúpou.