Zamestnanecký benefit - duálne vzdelávanie

Otázka

Študent strednej školy bude u zamestnávateľa vykonávať odbornú prax na základe dohody medzi školou a zamestnávateľom podľa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 61/2015 Z. z.“). Podľa § 27 ods. 1 tohto zákona má žiak pri vykonávaní produktívnej práce nárok na odmenu vo výške 50 - 100 % hodinovej minimálnej mzdy, t. j. v roku 2016 je to 1,164 až 2,328 €.
V prípade ak zamestnávateľ vypláca sumu 2,80 €, je rozdiel presahujúci hranicu 2,328 € u zamestnávateľa daňovým výdavkom?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 2 písm. c) štvrtého bodu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v ZDP, sú výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na hmotné zabezpečenie žiaka (podľa § 26 zákona č. 61/2015 Z. z.), finančné zabezpečenie žiaka (podľa § 27 zákona č. 61/2015 Z. z.) a na poskytovanie praktického vyučovania na pracovisku praktického vyučovania.

Príjmom zo závislej činnosti je podľa § 5 ods. 1 písm. l) ZDP aj odmena za produktívnu prácu žiaka strednej odbornej školy a príjem študenta vysokej školy v čase odbornej praxe. Učebnou zmluvou podľa § 2 písm. l) zákona č. 61/2015 Z. z. sa rozumie zmluva uzatvorená medzi zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom a zamestnávateľom v systéme duálneho vzdelávania.

Žiakovi, ktorý na praktickom vyučovaní vykonáva produktívnu prácu, sa podľa § 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. poskytuje odmena za produktívnu prácu. Odmena za produktívnu prácu sa poskytuje za každú hodinu vykonanej produktívnej práce vo výške 50 % až 100 % z hodinovej minimálnej mzdy, pri určovaní jej výšky sa zohľadňuje aj kvalita práce a správanie žiaka.

Podľa § 19 ods. 1 ZDP ak výšku výdavku (nákladu) limituje osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov najviac do výšky tohto limitu. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon okrem výdavku (nákladu) vynaloženého zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom, alebo jeho zahrnutie v zdaňovacom období upravuje tento zákon v inej výške ako osobitný predpis, preukázaný výdavok (náklad) možno zahrnúť do daňových výdavkov len v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto zákone. Ak výšku výdavku (nákladu) limituje tento zákon výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady, uplatní sa výdavok (náklad) alebo jeho časť do daňových výdavkov v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo prijatá úhrada.

Podľa § 21 ods. 1 písm. e) ZDP daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady), ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom, aj keď tieto výdavky (náklady) daňovník účtoval, výdavky (náklady), ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané, a ďalej výdavky (náklady) presahujúce limity ustanovené týmto zákonom alebo osobitnými predpismi okrem výdavkov (nákladov) vynaložených zamestnávateľom na poskytnutý zdaniteľný príjem podľa § 5 ods. 1 a ods. 3 písm. d) za podmienok ustanovených osobitným predpisom a výdavky (náklady) vynaložené v rozpore s týmto zákonom alebo s osobitnými predpismi.

Na základe uvedených skutočností, ak zamestnávateľ vypláca žiakovi vyššiu odmenu za produktívnu prácu ako ustanovuje § 27 ods. 1 zákona č. 61/2015 Z. z. a táto vyššia odmena vyplýva napr. z kolektívnej zmluvy, interného predpisu zamestnávateľa a pod., pôjde o daňový výdavok (náklad) podľa 19 ods. 1 ZDP.