Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane z nákupu cien do zamestnaneckej súťaže

Odpočítanie dane z nákupu cien do zamestnaneckej súťaže

Otázka:
Spoločnosť - platiteľ dane – za účelom získania nápadov na zefektívnenie práce organizuje zamestnaneckú súťaž, o podmienkach ktorej sú súťažiaci predom oboznámení. Cenami sú vecné ceny, permanentky a vstupenky. Platiteľ sa pýta, či má nárok na odpočítanie DPH z nakúpených cien do zamestnaneckej súťaže, ak áno, či má povinnosť pri odovzdaní výhier odviesť DPH podľa § 8 ods. 3, resp. § 9 ods. 3 zákona o DPH?

Odpoveď:
K dopytu platiteľa FR SR uvádza, že platiteľ dane – zamestnávateľ, ako organizátor súťaže, má právo na odpočítanie dane, ak tovary a služby sú obstarané za účelom zabezpečenia výhier do zamestnaneckej súťaže, ktorá súvisí s ekonomickou činnosťou platiteľa podliehajúcou dani, a to za podmienok stanovených v § 49 až 51  zákona o DPH, s následnou povinnosťou daňového vysporiadania dane na výstupe v súlade s § 8 ods. 3, prípadne § 9 ods. 3 zákona o DPH. Základ dane pri bezodplatne poskytnutých zdaniteľných obchodoch ustanovuje zákon o DPH v § 22 ods. 5. To znamená, že základ dane predstavuje obstarávaciu cenu vecných výhier (cenu, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním a cenu nákladov na obstaranú službu) a platiteľ teda odvedie DPH vo výške, ktorú si odpočítal. 
Ak platiteľ dane odpočítanie dane z tovarov a služieb obstaraných za účelom zabezpečenia vecných cien, permanentiek a vstupeniek neuplatnil, následne nie je povinný uplatniť postup podľa § 8 ods. 3, prípadne § 9 ods. 3 zákona o DPH.  


Dátum vydania stanoviska: 28.7.2020