Prehliadka mŕtveho tela

Otázka:
Platiteľ dane  sa pýta, či je výkon o prehliadke mŕtveho tela službou oslobodenou od dane podľa § 29 zákona o DPH, alebo ide o službu pri ktorej je platiteľ dane – poskytovateľ zdravotnej starostlivosti povinný uplatniť DPH ?
   
Odpoveď:
Obsah pojmu zdravotná starostlivosť je vymedzený v § 2 ods.1 zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako „ súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu“. Z uvedeného ustanovenia – ktoré taxatívne vymenúva pracovné činnosti, ktoré sú považované za zdravotnú starostlivosť a ustanovuje cieľ týchto pracovných činností – vyplýva, že prehliadka mŕtveho tela sa nepovažuje za poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
V nadväznosti na uvedené, ak platiteľ poskytne službu (prehliadka mŕtveho tela), táto služba nie je oslobodená od dane podľa § 29 zákona o DPH a platiteľ uplatní k cene služby 20 % DPH.

Dátum vydania stanoviska: 31.8.2018