Zdaňovanie príjmov zo spotových obchodov

Otázka
Ako sa zdaňujú zisky zo spotových obchodov, ktoré realizujú daňovníci cez svoju banku, kde majú vlastný súkromný účet? Ide o nákup EUR za USD v aktuálnom kurze s okamžitým vysporiadaním, t. j. za konkrétnu sumu USD daňovník nakúpil konkrétnu sumu EUR, pričom uvedené USD kúpil ešte v roku 2013 a pri predaji USD a nákupe EUR v roku 2014 mu vznikol určitý zisk. Jedná sa o občana, ktorý neobchoduje na finančnom trhu.
Ďalšou otázkou je otázka daňovníka fyzickej osoby, ktorá ako nepodnikateľ uzatvoril s obchodníkom s cennými papiermi zmluvu o riadení portfólia s investičnou stratégiou FOREX HEDGE na spotovom devízovom trhu. Považuje sa zisk z obchodovania na devízovom trhu za zdaniteľný podľa zákona o dani z príjmov?
 
Odpoveď
Spotový menový obchod je nákup alebo predaj určitého množstva jednej meny za druhú menu pri kurze, ktorý je odvodený od aktuálneho kurzu na finančnom trhu, pri ktorom je zabezpečené finančné vysporiadanie obchodu s dňom splatnosti najneskôr dva pracovné dni odo dňa uzavretia dohody. Banky majú zadefinované, že podmienkou realizácie spotových menových obchodov je uzavretie rámcovej zmluvy o podmienkach uskutočňovania menových obchodov. Vychádzame z predpokladu, že ak fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, uzavrie takúto zmluvu s bankou, bude realizovať takéto obchody opakovane a obchody bude realizovať s cieľom dosiahnuť zisk (nie je obchodníkom, exportérom a pod.). Príjem z realizácie spotových menových obchodov (s dodávkou) nie je vylúčený z predmetu dane podľa § 3 ZDP, nie je oslobodený od dane z príjmov podľa § 9 ZDP a je zdaniteľným príjmom podľa § 8 ZDP (iný). Uvedené platí za podmienky, že realizované spotové menové obchody nemajú charakter derivátových operácií. Do základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 8 ZDP sa zahŕňa takýto zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie (§ 8 ods. 2 ZDP). Ak sú výdavky spojené s jednotlivým takýmto príjmom vyššie ako daný konkrétny príjem, na rozdiel sa neprihliada (nie je možné vykázať stratu).
 
V prípade spotových menových obchodov, ktoré majú charakter derivátových operácií (bez dodávky), napr.
  • ak ide o obchodovanie na maržu;
  • ak kurz je naviazaný na spotový medzibankový trh, ale neprichádza k bezhotovostnej výmene jednej meny za druhú, ale len k výmene finančného rozdielu plynúceho z rozdielu medzi otváracím a zatváracím kurzom pozície;
  • ak obchodník otvára špekulatívne pozície na rast jednej či druhej meny (na páku);
  • ak sa obchod uzatvára v presne dohodnutý dátum v budúcnosti;
    potom príjmy z realizácie takýchto derivátových operácií sú u fyzickej osoby, ktorá nie je podnikateľom, príjmami podľa § 8 ods. 1 písm. k) ZDP. V súlade so znením § 8 ods. 11 ZDP pri príjmoch z derivátových operácií sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace s realizáciou derivátových operácií a výdavky súvisiace s vysporiadaním týchto derivátových operácií (taktiež nie je možné vykázať stratu).
     
    V prípade pochybnosti, či spotové menové obchody majú alebo nemajú charakter derivátových operácií, napr. pri obchodovaní na forexovom trhu v rámci konkrétnej investičnej stratégie odporúčame, aby si daňovník uvedenú informáciu vyžiadal od obchodníka, prostredníctvom ktorého vykonáva dané operácie na základe ich vzájomného zmluvného vzťahu.