Príspevky na DDS pri odstupnom

Otázka
Zamestnávateľ prispieva zamestnancovi do 3. piliera. Zamestnancovi je v danom mesiaci vyplatené i odstupné. Je daňovým výdavkom spoločnosti 6 % zo mzdy vrátané odstupného alebo bez odstupného?
Odpoveď
Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 3 písm. l) ZDP aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení ...) a na doplnkové dôchodkové sporenie v zahraničí rovnakého alebo porovnateľného druhu; tieto príspevky možno uznať v úhrne najviac vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy, náhrady mzdy a odmeny
zamestnanca, ktorý je účastníkom doplnkového dôchodkového sporenia.

ZDP nešpecifikuje pojmy „mzda, náhrada mzdy, odmena zamestnanca“. Tieto pojmy sú upravené v zákone č. 311/2001 Z. z. zákonník práce v znení neskorších predpisov, podľa § 118 uvedeného zákona sa za mzdu nepovažuje najmä náhrada mzdy, odstupné, odchodné ...

Na základe uvedeného bude daňovým výdavkom (nákladom) príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie vo výške 6 % zo zúčtovanej mzdy (bez odstupného), náhrady mzdy a odmeny zamestnanca.