Poskytovanie darov medzi závislými osobami

Otázka

Fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť darovala inému daňovníkovi, ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení účinnom od 1.1.2015, motorové vozidlo zaradené do obchodného majetku, ktoré už bolo ku dňu darovania odpísané a malo nulovú zostatkovú hodnotu. Trhová cena darovaného vozidla v čase darovania však bola 20 000 eur. Je možné v tomto prípade preklasifikovať darovaciu zmluvu na kúpnu zmluvu a uplatniť postup podľa § 17 ods. 5 zákona o dani z príjmov?

Odpoveď

V praxi môžu nastať situácie, keď závislé osoby cielene použijú špecifickú právu formu transakcie (v tomto prípade darovanie) s cieľom znížiť alebo vyhnúť sa daňovej povinnosti, ktorá by vznikla v prípade transakcie klasifikovanej ako predaj. V závislosti na skutočnostiach a okolnostiach konkrétneho prípadu je teda potrebné zvážiť, či by v uvedenom prípade k obdobnej transakcii darovania uskutočnenej za porovnateľných podmienok došlo aj v situácii, keby títo dvaja daňovníci boli nezávislé osoby.

Je ale súčasne potrebné uviesť, že k právnemu aktu darovania dochádza aj medzi nezávislými osobami, pričom toto darovanie môže byť motivované rozličnými zámermi, ktorými môžu byť napríklad charita alebo verejný záujem. Darovanie medzi dvomi osobami - podnikateľmi, prípadne medzi dvoma obchodnými spoločnosťami založenými s cieľom dosahovať zisk je už ale menej častý jav. Preto je v takom prípade potrebné skúmať skutočný motív a cieľ týchto transakcií a právnych vzťahov a zhodnotiť, či nedochádza k obchádzaniu zákona a k znižovaniu daňovej povinnosti.

Pokiaľ výsledkom skúmania bude záver, že by k obdobnej transakcii a za porovnateľných podmienok nedošlo, keby títo dvaja daňovníci boli nezávislé osoby a súčasne v dôsledku týchto právnych úkonov došlo k zníženiu daňovej povinnosti v SR, finančné orgány sú oprávnené reklasifikovať právnu formu týchto transakcií v kontexte ustanovenia § 3 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok). Postup podľa § 17 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa teda môže uplatniť aj v tomto prípade.

Vyššie uvedený postup má takisto oporu v Smernici OECD o transferovom oceňovaní, kde sa vo výnimočných prípadoch pripúšťa rekvalifikácia právnych úkonov (prezentovanej zmluvnej vôle) vykonaných závislými osobami (body 1.36 až 1.41 pôvodnej smernice, resp. body 1.64 až 1.69 revidovanej smernice), pričom sa uvádza, že je nutné brať ohľad na skutočnosti a okolnosti konkrétneho prípadu.