Inventarizačný prebytok neodpisovaného majetku

Otázka

Právnická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva zaúčtuje v roku 2015 inventarizačný prebytok neodpisovaného majetku do výnosov. Vstupuje tento výnos do základu dane?

Odpoveď
Podľa  § 17  odsek 3 písm. j) ZDP sa od 01. 01. 2015 nezahŕňa do základu dane inventarizačný prebytok odpisovaného hmotného majetku a nehmotného majetku zistený pri inventarizácii v zdaňovacom období, v ktorom bolo o ňom účtované vo výnosoch podľa osobitného predpisu; tento prebytok sa zahrnie do základu dane počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 a vo výške odpisu podľa § 27.

Podľa § 11 ods. 4 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov, sa prebytok neodpisovaného dlhodobého majetku účtuje na ťarchu účtu majetku a v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti.

Základ dane daňovník vyčísli podľa § 17 ods. 1  písm. b) ZDP v súlade s účtovníctvom, z čoho vyplýva, že  celý zaúčtovaný výnos vstupuje do základu dane v zdaňovacom období, v ktorom daňovník o inventarizačnom prebytku neodpisovaného majetku účtoval.