Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prenajatý automobil so VC vyššou ako 48000 eur a nezaplatené nájomné

Prenajatý automobil so VC vyššou ako 48000 eur a nezaplatené nájomné

Otázka

Spoločnosť má prenajatý automobil so vstupnou cenou vyššou ako 48 000 eur od 10.3.2015. V roku 2015 výška nájomného zaúčtovaného do nákladov predstavuje sumu 14 564,36 eur. Nezaplatené nájomné k 31.12.2015 je vo výške 1 500 eur. Ak spoločnosť v roku 2015 vykázala nižší základ dane ako je pomerná časť limitovaného ročného nájomného vo výške 12 000 eur (14 400/12 x 10 mesiacov), je povinná upraviť základ dane o rozdiel medzi pomernou časťou limitovaného nájomného (12 000 eur) a skutočným nájomným (14 564,36 eur) vo výške 2 564,36 eur. Akým spôsobom bude spoločnosť upravovať základ dane v roku 2015?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 35 ZDP základ dane daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov podľa § 6 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, sa zvýši o rozdiel medzi úhrnom uplatneného nájomného na základe nájomnej zmluvy bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci v daňových výdavkoch v príslušnom zdaňovacom období z osobných automobilov zatriedených do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2 so vstupnou cenou (§ 25) 48 000 eur a viac a súčtom násobkov počtu týchto prenajatých osobných automobilov a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období, ak tento základ dane je nižší ako súčet násobkov počtu
prenajatých osobných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac a limitovaného ročného nájomného vo výške 14 400 eur zodpovedajúceho počtu mesiacov nájmu v príslušnom zdaňovacom období. Súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú podľa § 17 ods. 19 písm. b) ZDP výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku; zaplatené nájomné fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uzná najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

Daňovník na riadku 140 daňového priznania pripočíta nezaplatené nájomné v sume 1 500 eur a zároveň na riadku 302 zvýši základ dane o rozdiel medzi sumou 2 564,36 eur a sumou 1 500 eur t. j. 1 064,36 eur, súčasťou základu dane v danom zdaňovacom období je tak zaplatené nájomné vo výške 12 000 eur, pričom suma 1 500 eur nebude súčasťou základu dane v budúcich zdaňovacích obdobiach ani po zaplatení.