Uplatnenie odpisov pri krátkodobom prenájme

Otázka

Ak spoločnosť prenajíma majetok iba niekoľko dní v mesiaci, má porovnávať odpisy hmotného majetku k výnosom z prenájmu podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP aj za tých niekoľko dní? Zvyšok mesiaca ho buď nevyužíva vôbec alebo ho používa na svoje vlastné podnikanie.

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) ZDP sa pri hmotnom majetku poskytnutom na prenájom zahŕňajú do daňových výdavkov odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku; neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

ZDP stanovuje uplatňovanie daňových výdavkov pri majetku, ktorý sa prenajíma iba z časti alebo iba časť zdaňovacieho obdobia všeobecne, t. j. jednoznačne nevymedzuje, že v prípade krátkodobého prenájmu (napr. niekoľko dní v mesiaci) je potrebné porovnávať mesačný daňový odpis
s príjmami z prenájmu.

V prípade majetku, ktorý daňovník obstaral na svoju vlastnú činnosť a počas dní, v ktorých tento majetok nepotrebuje na výkon vlastnej činnosti, krátkodobo ho prenajme, daňovník napočítava dni prenájmu majetku počas zdaňovacieho obdobia, na základe ktorých sa stanoví počet mesiacov prenájmu majetku. Na účely uplatnenia daňových odpisov je možné porovnávať výšku daňového odpisu zodpovedajúcu počtu mesiacov prenájmu s príjmami z prenájmu. Z dôvodu jasného stanovenia počtu mesiacov prenájmu by sa vychádzalo zo skutočnosti, že mesiac má 30 dní (365 : 12), pričom by sa posudzoval každý aj začatý mesiac prenájmu. Pre ilustráciu MF SR uviedlo príklad č. 1:

Príklad č. 1 – krátkodobý prenájom
Hmotný majetok, ktorého vstupná cena je 48 000 € bol počas zdaňovacieho obdobia používaný na vlastnú činnosť, pričom každý mesiac bol prenajatý vždy 3 dni. Príjem z prenájmu za zdaňovacie obdobie je vo výške 1 900 €. Majetok bol prenajatý za zdaňovacie obdobie 36 dní (3 dni x 12 mesiacov) čo predstavuje 2 mesiace prenájmu (36 : 30 = 1,2).
Daňovník pri uplatnení daňových odpisov je povinný testovať daňový odpis vzťahujúci sa na 2 mesiace s príjmom z prenájmu. Daňový odpis týkajúci sa 2 mesiacov je vo výške 2 000 €, t. j. { [ (48 000 : 4) : 12] x 2 } a príjem z prenájmu vo výške 1 900 €. Daňovník si bude môcť uplatniť do daňových výdavkov daňový odpis vo výške 11 900 €, t. j. 1 900 € (daňové odpisy – prenájom) + 10 000 € (daňové odpisy vzťahujúce sa na zvyšných 10 mesiacov).

Zároveň upozorňujeme, že v prípade majetku, ktorý daňovník obstará za účelom prenájmu alebo ho obstará za účelom vlastnej činnosti, ale následne ho využíva na prenájom (typickým príkladom sú budovy), na uplatnenie daňových odpisov je potrebné testovať násobok počtu mesiacov a mesačného daňového odpisu s príjmom dosiahnutým z prenájmu tohto majetku, pričom do počtu mesiacov sa zahŕňajú mesiace, v ktorých je majetok určený na prenájom bez ohľadu na skutočnosť, či daňovník skutočne fyzicky tento majetok prenajíma. Pre ilustráciu uvádzame príklad č. 2:

Príklad č. 2 – prenájom budovy
Daňovník v zdaňovacom období od januára do septembra prenajímal 20 % budovy – skladu, ktorého vstupná cena je 240 000 €, pričom dosiahol príjmy z prenájmu vo výške 1 900 €. Zvyšnú časť budovy používal na svoju vlastnú činnosť. V októbri sa mu uvoľnili ďalšie priestory, ktoré prenajal, t. j. na prenájom bolo určených 50 % budovy a dosiahol príjem z prenájmu vo výške 1 200 €. Ročný odpis je vo výške 12 000 € (240 000 : 20).

Obdobie

 

Pomerná časť ročného odpisu

 

Pomerná časť ročného odpisu

Vlastná činnosť

Pomerná časť ročného odpisu

Prenájom

Príjem z prenájmu

Rozdiel odpisy-príjem z prenájmu

január-september

  9 000

  7 200

   1 800

   1 900

+ 100

október - december

  3 000

  1 500

   1 500

   1 200

-  300

Spolu

12 000

  8 700

   3 300

   3 100

-  200

Vplyv na základ dane

                       3 300 – 3 100 =  200   zvýšenie základu dane

Daňovník vyčlenil na prenájom a fyzicky prenajímal celých 50 % budovy, preto je povinný testovať 50 % daňového odpisu za obdobie október až december voči príjmu dosiahnutému z prenájmu.