Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Aktivovaný náklad, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení

Aktivovaný náklad, ktorý je daňovým výdavkom až po zaplatení

Otázka

Daňovník stavia bytový dom, o ktorom účtuje ako o zásobe. V roku 2016 obdržal faktúru za prenájom stavebnej techniky, ktorú do konca roka 2016 nezaplatil, a preto uvedený náklad nie je v roku 2016 daňovým výdavkom v zmysle § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov. V tom istom roku uvedený náklad aktivoval prostredníctvom výnosov do obstarávacej ceny zásoby. Je uvedený výnos súčasťou základu dane?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. b) zákona o dani z príjmov súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú výdavky (náklady) na nájomné za prenájom hnuteľnej veci, nehnuteľnosti, odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, počítačových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využiteľných poznatkov (know-how) a odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu, pričom tieto výdavky (náklady) a odplaty zaplatené fyzickej osobe za príslušné zdaňovacie obdobie sa uznajú najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy prislúchajúcej na zdaňovacie obdobie.

V súlade s § 30d ods. 6 Opatrenia MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) v účtovníctve účtovnej jednotky, ktorá stavia nehnuteľnosť na predaj po ukončení výstavby a nie sú splnené podmienky na účtovanie o zákazkovej výstavbe nehnuteľnosti určenej na predaj alebo na účtovanie o zákazkovej výrobe, sa účtuje ako o zásobách vlastnej výroby. V priebehu účtovného obdobia sa vlastné náklady vznikajúce na výstavbu nehnuteľnosti na predaj aktivujú na ťarchu účtu 121 - Nedokončená výroba so súvzťažným zápisom v prospech účtu 611 - Zmena stavu
nedokončenej výroby. Dokončená výstavba nehnuteľnosti na predaj sa účtuje na účte 123 - Výrobky. Výnosy z predávanej nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti sa účtujú v prospech účtu 601 - Tržby za vlastné výrobky.

Výnosové účty zaradené do účtovej skupiny 61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob eliminujú (vylučujú) vplyv nákladov vynaložených vo fáze výroby na výsledok hospodárenia. Pri účtovaní na týchto účtoch sa premietajú prírastky, resp. úbytky vlastnej výroby (účty 121, 122, 123), pričom spôsob ich ocenenia má priamy vplyv aj na výšku majetku (aktív) podniku. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi, tzn. vynaložené náklady vstupujú do ocenenia zásob vlastnej výroby.

Nakoľko zákon o dani z príjmov v § 17 ods. 19 písm. b) nestanovuje výnimky, kedy sa neuplatňuje podmienka zaplatenia, podľa nášho názoru sa podmienka zaplatenia vzťahuje aj na náklady za prenájom stavebnej techniky, ktoré vznikajú daňovníkovi pri výstavbe bytového domu účtovaného ako zásoba, ktoré sa v súlade s postupmi účtovania aktivujú do obstarávacej ceny zásob prostredníctvom výnosov, tzn. daňovník v prípade ich nezaplatenia zvýši základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Následne výnos, ktorý sa vzťahuje k predmetnému nákladu nie je súčasťou základu dane v súlade s § 17 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov, tzn. celkový dopad na základ dane v príslušnom zdaňovacom období je nulový (zvýšenie základu dane
o nezaplatený náklad a zníženie základu dane o zaúčtovaný výnos prislúchajúci k predmetnému nákladu).

Ak predmetný náklad nie je zaplatený, nezvyšuje ani obstarávaciu cenu zásoby (nehnuteľnosti) pre daňové účely. Tzn. ak nedôjde k zaplateniu predmetného nákladu ani do momentu účtovania dokončenej výstavby, resp. predaja nehnuteľnosti, daňovník pre daňové účely upravuje výšku účtovaného výnosu (účty 611, 613) o sumu predmetného nezaplateného nákladu. Tzn. v prípade účtovania dokončenej výstavby pri účtovaní zníženia nedokončenej výroby účtovným zápisom MD 611/D 121, daňovník zvýši základ dane o sumu nezaplateného nákladu, následne pri účtovaní zvýšenia stavu výrobkov účtovným zápisom MD 123/D 613, zníži základ dane o sumu nezaplateného nákladu (aj v tomto prípade je celkový dopad na základ dane nulový).

Nezaplatený náklad ovplyvní základ dane až pri predaji nehnuteľnosti, pri účtovaní úbytku výrobkov z dôvodu predaja nehnuteľnosti účtovným zápisom MD 613/D 123, kedy daňovník zvýši základ dane o nezaplatený náklad.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019