Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Dodanie tovaru rakúskemu podnikateľovi, ktorý v čase zaplatenia zálohy nemá pridelené IČ DPH

Dodanie tovaru rakúskemu podnikateľovi, ktorý v čase zaplatenia zálohy nemá pridelené IČ DPH

Otázka
Platiteľ dane ide dodať tovar rakúskemu podnikateľovi. V máji 2014 platiteľ prijal  zálohu od rakúskeho podnikateľa (zdaniteľná osoba neregistrovaná pre DPH v Rakúsku) na dodávku tovaru. Rakúsky podnikateľ bude registrovaný za platiteľa na DPH až v júli 2014. Je dohoda s rakúskym podnikateľom, že dodávka tovaru nastane až po jeho registrácii na DPH. Ako má platiteľ dane postupovať v prípade prijatej platby? Má povinnosť odviesť z tejto zálohy DPH?
 
Odpoveď
V danom prípade je potrebné posúdiť, či rakúsky podnikateľ má byť v júli 2014 zaregistrovaný za platiteľa DPH v SR alebo v Rakúsku, či v rámci dohodnutých zmluvných podmienok je dohodnuté dodanie tovaru s prepravou alebo bez prepravy,  ak je dohodnuté dodanie tovaru s prepravou, či má  byť tovar rakúskemu podnikateľovi prepravený napr. do iného členského štátu alebo ide o prepravu v rámci tuzemska, kto zabezpečuje prepravu  a pod. Uvedené skutočnosti majú rozhodujúci vplyv na uplatnenie postupu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH) pri predmetnom zdaniteľnom obchode.
Ak rakúsky podnikateľ má byť v júli 2014 zaregistrovaný za platiteľa DPH v SR a v rámci zmluvného vzťahu je dohodnuté  dodanie tovaru bez prepravy, resp. s prepravou v rámci SR, pri prijatí platby sa uplatní postup podľa § 19 ods. 4 zákona o DPH. Ak rakúsky podnikateľ má byť v júli 2014 zaregistrovaný za platiteľa DPH v Rakúsku a v rámci zmluvného vzťahu je dohodnuté prepravenie tovaru do iného členského štátu, pričom tovar bude rakúskemu podnikateľovi dodaný po jeho registrácii  za platiteľa DPH v Rakúsku, potom  prijatá platba nepodlieha DPH.  Dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu predávajúcim alebo nadobúdateľom tovaru alebo na ich účet, ak nadobúdateľ je osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte je podľa § 43 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane. Pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ak sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane, sa pri prijatí platby neuplatní § 19 ods. 4 zákona o DPH. Uvedený názor korešponduje aj s článkom 16 vykonávacieho nariadenia Rady (EÚ) č. 282/2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, podľa ktorého ak sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru v rámci Spoločenstva v zmysle článku 20 smernice 2006/112/ES, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava skončí, uplatní svoju právomoc zdaniť bez ohľadu na spôsob uplatnenia DPH na transakciu v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava začala.