Provízia za sprostredkovanie - head hunting

Otázka

Agentúra vyhľadá adepta na pracovnú pozíciu, urobí s ním rozhovor  a pošle jeho údaje svojmu klientovi, ktorý ho kontaktuje, a v prípade, že dôjde k uzatvoreniu zmluvy agentúra vyfakturuje klientovi províziu. V bežnej praxi  dodávateľ (tzv. head hunter)  fakturuje za sprostredkovanie zamestnanca trojnásobok jeho platu. Vzťahuje sa obmedzenie výšky takejto provízie podľa predmetného ustanovenia zákona aj na sprostredkovanie pracovnej sily? Ak áno, čo sa bude považovať v takomto prípade  za sprostredkovaný obchod?

Odpoveď

V súlade s ustanovením § 17 ods. 19 písm. d) ZDP súčasťou základu dane daňovníka len po zaplatení sú odplaty (provízie) za sprostredkovanie u prijímateľa služby, a to aj ak ide o sprostredkovanie na základe mandátnych zmlúv alebo obdobných zmlúv najviac do výšky 20 % z hodnoty sprostredkovaného obchodu. Tento limit sa nevzťahuje na banku a pobočku zahraničnej banky, Exportno-importnú banku Slovenskej republiky,
poisťovňu, pobočku poisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej poisťovne, zaisťovňu, pobočku zaisťovne z iného členského štátu a pobočku zahraničnej zaisťovne a subjekt podľa osobitného predpisu.

Na vyplatenú províziu za sprostredkovanie pracovnej sily sa vzťahuje ustanovenie § 17 ods. 19 písm. d) ZDP, za hodnotu sprostredkovaného obchodu sa bude považovať mzdový náklad sprostredkovaného zamestnanca, zaúčtovaný v príslušnom zdaňovacom období na účte 521 – Mzdové náklady.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019