Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpisy hmotného majetku, pri ktorom prenajímateľ poskytol zľavu z nájmu počas pandémie

Odpisy hmotného majetku, pri ktorom prenajímateľ poskytol zľavu z nájmu počas pandémie

Otázka

V akej výške si môže prenajímateľ uplatniť daňový odpis z hmotného majetku, pri ktorom poskytol nájomcovi zľavu v súlade s § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR?

Odpoveď

Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) daňovými výdavkami sú aj odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnutú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP, a to vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods.1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov (výnosov) z prenájmu.
 
Napriek vyhlásenej mimoriadnej situácii podľa osobitného predpisu v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu  ochorenia COVID-19 na území SR, resp. vyhlásenému núdzovému stavu nebolo zákonným spôsobom doposiaľ ustanovené žiadne mimoriadne opatrenie, resp. taká legislatívna zmena v ZDP, ktorá by prenajímateľovi hmotného majetku, ktorý poskytol nájomcovi zľavu v súlade s § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní  dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, umožnila pri zahrnovaní daňového odpisu prenajatého hmotného majetku do daňových výdavkov postupovať inak než ustanovuje § 19 ods. 3 písm. a) ZDP. Tzn., že v predmetom prípade prenajímateľ môže do daňových výdavkov zahrnúť daňový odpis prenajatého hmotného majetku najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku podľa rozsahu a doby prenájmu (tzn. sumy výnosov zníženej o poskytnuté zľavy).

Stanovisko vydané 29.10.2020