Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Príjmy z podnikania > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Príjem z rozpustenia združenia bez právnej subjektivity

Príjem z rozpustenia združenia bez právnej subjektivity

Otázka  

Manželia, fyzické osoby (obaja platitelia DPH) podnikajúce od roku 1993 na základe zmluvy o združení (delia 50:50) podľa Občianskeho zákonníka k 31.12.2013 rozpustili združenie. Viedli jednoduché účtovníctvo. Na začiatku do združenia nevniesli žiadny majetok a na konci nemali žiadny HIM. Združenie vlastní tento majetok: pohľadávky, tovarové zásoby, pokladničnú hotovosť a na strane záväzkov  eviduje dodávateľské faktúry a kontokorentný úver. Po rozpustení združenia fyzické osoby budú podnikať aj naďalej, avšak každá fyzická osoba bude podnikať samostatne. Na základe zmluvy o  zániku združenia sa prerozdelil majetok tak, že zásoby , pohľadávky, záväzky pripadli vo výške 100 % na manžela,  a to bezodplatne. Na základe uvedeného vzniká otázka, či u manželky vzniká daňová povinnosť na dani z príjmov fyzických osôb k 31.12.2013 z titulu vysporiadania pri zániku združenia.
 
Odpoveď:
V súlade so znením § 841 Občianskeho zákonníka pri rozpustení združenia bez právnej subjektivity má každý z účastníkov združenia nárok na vrátenie hodnôt poskytnutých na účel združenia a majú sa vyporiadať medzi sebou o majetok získaný výkonom spoločnej činnosti združenia spôsobom určeným v zmluve, inak rovným dielom. Zo záväzkov voči tretím osobám sú účastníci združenia zaviazaní spoločne a nerozdielne. Ak došlo k zrušeniu zmluvy o združení k 31.12.2013, najskôr je potrebné zahrnúť do základu dane oboch účastníkov združenia ich podiel na príjmoch a daňových výdavkoch zo združenia za rok 2013 v súlade so spôsobom delenia príjmov a výdavkoch uvedených v zmluve o združení a potom je potrebné zahrnúť do základu dane aj vyporiadanie podielu na majetku združenia. Ak v súlade so spôsobom vyporiadania  sa účastníkov združenia po zániku združenia uvedenom v zmluve o združení pripadli všetky zásoby, pohľadávky a záväzky za celé združenie na jedného z nich (manžela) bezodplatne, potom pre druhého účastníka združenia (manželku) vyplýva takáto povinnosť úpravy základu dane. O hodnotu zásob, ktoré manželka bezodplatne odovzdala manželovi na účely jeho ďalšieho podnikania, a ktoré mala predtým zahrnuté v daňových výdavkoch, zvýši základ dane (t.j. vystornuje daňové výdavky). Manželka zvýši základ dane o nominálnu hodnotu pohľadávok na ňu pripadajúcich, ktoré postúpila na manžela a to v súlade so znením § 17 ods. 12 písm. a) ZDP. Záväzky, ktoré za manželku prevzal manžel, manželka vyradí z evidencie záväzkov bez vplyvu na základ dane (nemôže znížiť základ dane).