Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Korona opatrenia > Oznámenie o zrazení a odvedení dane

Oznámenie o zrazení a odvedení dane

Podľa § 4 zákona č 67/2020 Z. z. v znení neskorších predpisov zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas obdobia pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt zmeškaný úkon vykoná najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie; to neplatí pre podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného výkazu, platenie dane a preddavkov na daň.

Otázka č. 1

Ako mám postupovať v prípade, že som povinný podať oznámenie o odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov počas obdobia pandémie napr. za mesiac apríl ?

Ak lehota na podanie oznámenia podľa § 43 ods. 11 uplynie počas pandémie a daňovník, ktorý je platiteľom tejto dane v tejto lehote oznámenie nepodá, správca dane mu odpustí zmeškanie tejto lehoty za podmienky, že takéto oznámenie podá najneskôr do 2. novembra 2020. V tomto prípade nie je potrebné žiadať o odpustenie zmeškanej lehoty.

Upozornenie:

Zákon č. 67/2020 Z. z. v znení zákona č. 96/2020 Z. z. účinný od 25.4.2020 neumožňuje, aby daňový subjekt odviedol daň vybranú zrážkou, ktoré sa stali splatné v období pandémie v tzv. náhradnej lehote, a to do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.