Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prevod členského vkladu v družstve medzi platiteľmi dane za dohodnutú zmluvnú cenu

Prevod členského vkladu v družstve medzi platiteľmi dane za dohodnutú zmluvnú cenu

Otázka
Je prevod členského vkladu (obchodného podielu) v družstve tuzemského platiteľa za dohodnutú zmluvnú cenu na iného tuzemského platiteľa predmetom dane z pridanej hodnoty?

Odpoveď
V zmysle § 39. ods. 1 písm. f) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (zákon o DPH) oslobodené od dane sú činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; oslobodená od dane nie je správa cenných papierov a úschova cenných papierov.  
Z uvedeného vyplýva, že prevod členského vkladu je predmetom DPH, avšak činnosti týkajúce sa obchodných podielov vrátane ich sprostredkovania sú finančnými činnosťami oslobodenými od dane podľa § 39 ods. 1 písm. f) zákona o DPH. Oslobodenie od dane sa teda vzťahuje aj na prevod obchodného podielu.