Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Základ dane > Tuzemské závislé osoby > Stanoviská FR SR > Uplatňovanie transferového oceňovania pri daňovníkoch s majetkovou účasťou štátu

Uplatňovanie transferového oceňovania pri daňovníkoch s majetkovou účasťou štátu

Otázka
V zmysle článku 2 bod 3 písm. c)  Usmernenia MF SR č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Usmernenie“) zverejnenom vo Finančnom spravodajcovi č.5/2015 daňovníkmi, ktorí vedú skrátenú dokumentáciu sú daňovníci vymedzení v § 22a ods.1 až 3  zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov pre transakcie s inými osobami vymedzenými v § 22a zákona o účtovníctve“.
Koho považovať za závislú osobu na účely transferového oceňovania pre štátny podnik? Zakladateľom štátneho podniku je ústredný orgán verejnej správy, ktorý plní aj funkciu zakladateľa pre jednu neziskovú organizáciu a zriaďovateľa pre jednu rozpočtovú organizáciu a jednu príspevkovú organizáciu. Štátny podnik je súčasťou súhrnnej závierky verejnej správy. Povinnosť konsolidácie sa vzťahuje takmer na 8000 subjektov, voči ktorým podnik sleduje vzájomné vzťahy.
Rovnako u daňovníka u ktorého je akcionárom niektoré z Ministerstiev SR môžu byť týmito tuzemskými závislými osobami aj subjekty, ktoré sú priamo alebo nepriamo pod správou (kontrolou alebo vedením) s majetkovou účasťou štátu - SR (ďalej len "štátne subjekty"). Štátnymi subjektmi by tak mohli byť napr. rôzne neziskové organizácie, rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne podniky, akciové spoločnosti, s.r.o., štátne peňažné ústavy, fondy, verejnoprávne inštitúcie, obecné podniky, územné samosprávy, a pod.
Má štátny podnik alebo iný daňovník s majetkovou účasťou štátu  všetky tieto organizácie považovať za závislé osoby, z dôvodu že sa dá predpokladať, že sú to všetko subjekty, kde má štát ekonomické alebo personálne prepojenie?
Odpoveď
Podľa ustanovenia § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov sa za závislé osoby považujú osoby blízke alebo ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby.
Ekonomickým alebo personálnym prepojením rozumieme v zmysle § 2 písm. o) zákona o dani z príjmov účasť osoby na majetku, kontrole alebo vedení inej osoby alebo vzájomný vzťah medzi osobami, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo v ktorej má táto osoba priamy alebo nepriamy majetkový podiel.
Na základe vyššie uvedeného možno považovať podniky s priamou resp. nepriamou účasťou štátu na majetku alebo kontrole za osoby závislé, pričom je potrebné posudzovať vzájomnú závislosť z hľadiska ekonomického alebo personálneho prepojenia.
Daňovník – závislá osoba – je povinný viesť dokumentáciu ku kontrolovaným transakciám, t.j. transakciám realizovanými medzi závislými osobami. Túto povinnosť mu ukladá ustanovenie § 18 ods. 1 zákona o dani z príjmov. Rozsah a obsah dokumentačnej povinnosti je špecifikovaný v Usmernení MF SR č. MF/011491/2015-724 (ďalej len „usmernenie“).
Usmernenie v článku 2 bod 3 písm. c) ukladá daňovníkom vymedzeným v § 22a ods. 1 až 3) zákona o účtovníctve viesť pre transakcie s inými daňovníkmi vymedzenými v § 22a ods. 1 až 3) zákona o účtovníctve tzv. skrátenú dokumentáciu. Obsah skrátenej dokumentácie definuje článok 3 usmernenia.
V súvislosti so znížením administratívnej záťaže pre vyššie uvedených daňovníkov v súčasnej dobe MF SR v spolupráci s FR SR pracuje na úprave usmernenia s cieľom zjednodušenia rozsahu a obsahu informácií, ktoré majú byť predmetom dokumentačnej povinnosti týchto subjektov.