Úroky z omeškania v občianskom združení

Otázka
Občianske združenie Slniečko vedie súdny spor s dodávateľom služby, pričom požaduje súdne náhradu spôsobenej škody dodávateľom a úrok z omeškania.  Je úrok z omeškania zdaniteľným príjmom občianskeho združenia?
Odpoveď
Podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov úroky z omeškania okrem úrokov z omeškania z úverov platených bankám a prijatých bankami a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami sa zahrnú do základu dane u veriteľa po prijatí úhrady a u dlžníka po ich zaplatení.
Z pohľadu zákona o dani z príjmov sa občianske združenie zaraďuje medzi daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie. Predmet dane týchto daňovníkov je vymedzený v § 12 ods. 2 ZDP. Podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov u daňovníkov, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie, sú od dane oslobodené príjmy plynúce z činnosti, na ktorej účel títo daňovníci vznikli alebo ktorá je ich základnou činnosťou vymedzenou osobitným predpisom okrem príjmov z činností, ktoré sú podnikaním a príjmov, z ktorých sa daň vyberá podľa § 43.
V prípade, ak úroky z omeškania súvisia so základnou činnosťou občianskeho združenia, príjem z ktorej je oslobodený od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, aj úroky z omeškania sú oslobodené od dane podľa tohto ustanovenia zákona o dani z príjmov.
V prípade, ak úroky z omeškania súvisia s činnosťou občianskeho združenia, príjem z ktorej podlieha zdaneniu, teda tento príjem nie je možné oslobodiť od dane podľa § 13 ods. 1 písm. a) zákona o dani z príjmov, potom aj úroky z omeškania budú podliehať zdaneniu, tzn. občianske združenie zahrnie úroky z omeškania do základu dane po ich úhrade podľa § 17 ods. 19 zákona o dani z príjmov.