Úvod > DPH > Odpočítanie dane > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpočítanie dane z očného vyšetrenia zamestnancov

Odpočítanie dane z očného vyšetrenia zamestnancov

Otázka
Zamestnávateľ podľa kolektívnej zmluvy zamestnancom pracujúcim s PC uhradí raz za dva roky očné screeningové vyšetrenie očí. Faktúra od nemocnice príde na zamestnávateľa aj s DPH.  Má zamestnávateľ nárok na odpočet DPH za očné vyšetrenie zamestnancov? Nemusí podľa § 9 ods. 3 zákona DPH odvádzať daň na výstupe?
 
Odpoveď
Podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami podľa osobitného predpisu a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytované týmito štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami. Oslobodené od dane nie je dodanie liekov a zdravotníckych pomôcok. Pri posudzovaní, či je poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodené od dane, je potrebné skúmať, či ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a tovary a služby s ňou priamo súvisiace a či zdravotnú starostlivosť a tovary a služby s ňou priamo súvisiace poskytuje oprávnený subjekt, ktorý je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pritom nie je rozhodujúce, či je zdravotná starostlivosť a tovary a služby s ňou súvisiace uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, pacientom alebo inou osobou. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú stanovení zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V predmetnom prípade je potrebné posúdiť, či očné screeningové vyšetrenie je službou zdravotnej starostlivosti, ktorá je oslobodená od dane podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH. Ak poskytnutá služba je oslobodená od dane, nemocnica nemala k cene fakturovanej služby uplatniť DPH. Podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň. Daň uplatnená k poskytnutej službe oslobodenej od dane podľa § 29 ods. 1 zákona o DPH u odberateľa nie je odpočítateľná, t.j. odberateľovi nevzniká nárok na odpočítanie dane.