Podpora predaja - pneumatiky zdarma

Otázka

Daňovník – predajca motorových vozidiel poskytuje svojim zákazníkom zľavy, resp. bonusy pri splnení konkrétnych podmienok, napr. zákazník pri kúpe akciového auta dostane k tomuto autu pneumatiky zdarma alebo mu bude poskytnutá predĺžená záruka za zvýhodnenú cenu 1 euro. Sú takto poskytnuté zľavy, resp. bonusy  u predajcu uznané za daňové výdavky?

Odpoveď

Ak daňovník účtuje v sústave podvojného účtovníctva, pri účtovaní postupuje v súlade s opatrením MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania v PÚ“).
V zmysle § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ je zľava z ceny súčasťou tržieb a účtuje sa ako zníženie ceny za účelom poskytnutia zvýhodnených podmienok pre odberateľa, napríklad zľava z ceny za odobraté množstvo, zľava z ceny z dôvodu urýchlenej platby, zľava z ceny z dôvodu podieľania sa na reklame výrobku, tovaru alebo služby. Za zľavu z ceny sa nepovažuje nepeňažné dodanie iného druhu ako je poskytovaný tovar, výrobok alebo služba, napríklad tovar zdarma a prezentačné akcie.
V nadväznosti na uvedené, ak predajca motorových vozidiel (účtovná jednotka účtujúca v sústave podvojného účtovníctva) poskytne zákazníkovi pri kúpe auta:

  •  pneumatiky zadarmo, nejedná sa v zmysle § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ o zľavu z ceny. Vyradenie pneumatík z účtovníctva    účtovná jednotka zaúčtuje na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť;
  •  predĺženú záruku za zvýhodnenú cenu, ide o zľavu z ceny, ktorá je v zmysle § 74 ods. 2 postupov účtovania v PÚ súčasťou tržieb z predaja tejto služby.

V sústave jednoduchého účtovníctva môže v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovať fyzická osoba, ktorá podniká alebo vykonáva samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa ZDP. Princíp posudzovania zliav v jednoduchom účtovníctve je rovnaký ako v podvojnom účtovníctve. Tzn. ak predajca motorových vozidiel (účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva) poskytne zákazníkovi pri kúpe auta:

  •  pneumatiky zdarma, nejedná sa o zľavu z ceny a výdavky vynaložené na obstaranie pneumatík sa posudzujú

podľa ustanovení ZDP;

  •  predĺženú záruku za zvýhodnenú cenu, ide o zľavu z ceny, ktorá je súčasťou tržieb z predaja tejto služby.

V súlade s § 17 ods. 1 ZDP pri zisťovaní základu dane alebo daňovej straty sa vychádza u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia, resp. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 alebo 11, z rozdielu medzi príjmami a výdavkami.

Podľa § 19 ods. 2 písm. k) ZDP daňovým výdavkom sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.

Poskytnutie tovaru zadarmo (pneumatiky zadarmo), ktoré predajca motorových vozidiel poskytne zákazníkovi pri kúpe auta pri splnení konkrétnych podmienok, je možné považovať za marketingový nástroj vynaložený predajcom za účelom podpory predaja, z dôvodu ovplyvnenia správania zákazníka, aby aj v budúcnosti využil jeho služby a možno ho považovať za daňový výdavok podľa § 19 ods. 2 písm. k) ZDP.

Poskytnutie zľavy z ceny (predĺženie záruky za zvýhodnenú cenu) je u predajcu motorových vozidiel súčasťou tržieb a do základu dane vstupuje v súlade s účtovníctvom v nadväznosti na § 17 ods. 1 ZDP.