Účtovanie audiovizuálneho diela

Otázka

Tuzemská právnická osoba – účtovná jednotka vytvorila film vo vlastnej réžii. Ide o vznik nehmotného majetku, ktorý je v klasifikácii produkcie zaradený pod kódom 59.11.23 – Filmy a ostatné videozáznamy na diskoch, kazetách a inom médiu. Výsledkom vytvorenia diela je audiovizuálny záznam archivovaný v Slovenskom filmovom ústave. Náklady na vznik tohto diela v sume 100 000 eur sú účtované na účtoch 501 – Spotreba materiálu a 518 – Ostatné služby. Ak sa ponechajú tieto náklady na účtoch 501 – Spotreba materiálu a 518 – Ostatné služby bez ich aktivácie do majetku, nebude sa v iných výkazoch spoločnosti zobrazovať pravdivý stav o majetku. Vzhľadom k tomu, že ide o dosť vysokú sumu nákladov, nechce účtovná jednotka skresliť hospodársky výsledok spoločnosti a nesprávne vyčísliť hodnotu majetku, čím dôjde k nepravdivému zobrazeniu stavu majetku.

Rovnako ani účtovanie na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období nepovažuje účtovná jednotka v tomto prípade za správne, nakoľko sa na tomto účte účtuje o nákladoch budúcich období, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu. Účelom bolo natočenie nízkonákladového filmu s poskytnutím dotácie od štátnej inštitúcie.

Film sa distribuuje do kín, TV, ale ako dlho a či sa bude premietať sa nedá určiť. Pri účtovaní na účte 382 – Komplexné náklady budúcich období sa film nebude vykazovať ako položka majetku, hoci ho účtovná jednotka reálne vlastní.

Odpoveď

V zmysle § 5 ods. 5 opatrenia Ministerstva financií SR zo 16. decembra 2002 č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich
v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania“) kritériom na účtovanie účtovných prípadov časového rozlíšenia je skutočnosť, že je známy ich vecný obsah, suma a je určené obdobie, ktorého sa týkajú. V prípade nákladov na výrobu filmu nie je možné určiť obdobie, ktorého sa týkajú, preto nie sú splnené vyššie uvedené podmienky časového rozlíšenia.

Dlhodobý nehmotný majetok v zmysle § 12 ods. 1 a § 13 ods. 2 postupov účtovania je nehmotný majetok, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a jeho ocenenie je vyššie ako 2 400 eur. Zložky dlhodobého nehmotného majetku sú vymedzené v § 37 postupov účtovania.

Náklady na vývoj sa aktivujú na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj v zmysle § 37 ods. 1 až 5 postupov účtovania.

V zmysle § 37 ods. 2 postupov účtovania na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, sa účtuje o vývoji, ak ide o aplikáciu zistení výskumu alebo iných znalostí na plánovanie alebo návrh výroby nových alebo významne zlepšených materiálov, zariadení, výrobkov, procesov, systémov alebo služieb pred začatím ich sériovej výroby alebo používania. Náklady na vytvorenie filmu spĺňajú uvedenú podmienku vývoja (ak nie je vytvorený
na zákazku), nakoľko ide o aplikáciu iných znalostí na výrobu filmu, ktorým bude poskytnutie služby – práva na vysielanie daného filmu.

Ďalšie podmienky, ktoré musia byť splnené na aktiváciu nákladov na vývoj sú ustanovené v § 37 ods. 1 postupov účtovania. Podľa tohto ustanovenia dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastným vývojom alebo
v priebehu jeho vývoja sa aktivuje na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj, ak je možné preukázať
a) možnosť jeho technického dokončenia tak, že ho bude možné používať alebo predať,
b) zámer jeho dokončenia, používania alebo predaja,
c) schopnosť účtovnej jednotky jeho používania a predaja,
d) spôsob vytvárania budúcich ekonomických úžitkov a existenciu trhu pre výstupy dlhodobého nehmotného majetku alebo pre dlhodobý nehmotný majetok sám o sebe, alebo, ak bude používaný
vo vnútri účtovnej jednotky jeho použiteľnosť,
e) dostupnosť zodpovedajúcich technických zdrojov, finančných zdrojov a ostatných zdrojov
pre dokončenie jeho vývoja, použitie alebo predaj,
f) spoľahlivé ocenenie nákladov súvisiacich s jeho obstaraním v priebehu vývoja.

V prípade, ak sú pri výrobe filmu splnené podmienky na aktiváciu nákladov na vývoj ustanovené v § 37 ods. 1 postupov účtovania, napr. schopnosť účtovnej jednotky využívať výsledok vývoja a predovšetkým schopnosť prinášania ekonomických úžitkov, tak účtovná jednotka aktivuje tieto náklady ako náklady na vývoj a účtuje ich na účte 012 – Aktivované náklady na vývoj. Tieto náklady účtovná jednotka odpisuje podľa predpokladanej doby získavania úžitkov (predaja filmu). Ak sa nedá životnosť aktivovaných nákladov na vývoj spoľahlivo odhadnúť, musí ich účtovná jednotka odpísať najneskôr do piatich rokov od ich obstarania (§ 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov).