Spotreba pohonných látok na základe "prelitrovania"

FAQ
 
Otázka
Daňovník uplatňuje vyššiu spotrebu pohonných látok, ktorú preukazuje dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu, túto vyššiu spotrebu uplatňuje počas celého zdaňovacieho obdobia, v ktorom bolo osvedčenie o úradnom meraní vydané, bez ohľadu na to, v ktorom mesiaci bolo osvedčenie vydané. Je možné podľa uvedeného postupovať aj v prípade, ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní a v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané nové osvedčenie (teda ak napr. osvedčenie bolo vydané do 30.6.2014, môže daňovník uplatňovať vyššiu spotrebu PHL na uvedené motorové vozidlo až do 31.12.2014)?
Odpoveď
Podľa § 19 ods. 2 písm. l) bodu 1 zákona o dani z príjmov daňovými výdavkami sú výdavky (náklady) na spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu, prepočítané podľa spotreby uvedenej v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze, pričom ak táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze sa nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, vychádza sa zo spotreby preukázanej dokladom vydaným osobou, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa osobitného predpisu (§ 23 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.) alebo doplňujúcimi údajmi výrobcu alebo predajcu preukazujúce inú spotrebu pohonných látok; ak ide o nákladné automobily alebo pracovné mechanizmy, pri ktorých sa táto spotreba v osvedčení o evidencii alebo v technickom preukaze nezhoduje so skutočnou spotrebou pohonných látok alebo sa tam neuvádza, podľa preukázanej spotreby vrátane spotreby preukázanej vlastným vnútorným aktom riadenia, ktorý preukázateľným  spôsobom určuje a odôvodňuje spôsob výpočtu spotreby pohonných látok.
Z uvedeného vyplýva, že zákon o dani z príjmov umožňuje do daňových výdavkov uplatniť výdavky (náklady) na spotrebované PHL prepočítané na základe dokladu, ktorý vydá osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie autorizácie podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z.
 
Na účely uplatnenia výdavkov (nákladov) na spotrebované PHL do daňových výdavkov  postačuje, že daňovník má certifikát vydaný. Ak daňovníkovi v priebehu zdaňovacieho obdobia skončí platnosť osvedčenia o úradnom meraní (napr.  30. 6. 2014), potom aj keď v priebehu tohto zdaňovacieho obdobia nebude mať vydané nové osvedčenie, môže na uvedené motorové vozidlo uplatňovať spotrebu PHL podľa uvedeného osvedčenia až do konca príslušného zdaňovacieho obdobia, čo je v danom prípade do 31. 12. 2014,  resp. aj v nasledujúcom období. Vychádza sa pritom z nasledovných skutočností: 
  • zákon o dani z príjmov neupravuje časové obmedzenie certifikátu alebo možnosť uplatňovať PHL podľa certifikátu len počas doby jeho platnosti, resp. opakovanú povinnosť vydania nového certifikátu po skončení doby platnosti,
  • technické parametre motora sa používaním nemenia k lepšiemu, ale práve naopak,
  • nie všetky firmy vykonávajúce autorizáciu poskytujú  osvedčenie o úradnom meraní s časovým obmedzením platnosti,
  • opakovanými meraniami vznikajú daňovníkovi dodatočné neopodstatnené náklady.
Ak sa daňovník domnieva, že jeho skutočná spotreba je vyššia, ako uvádza certifikát,  má možnosť požiadať na základe vlastného rozhodnutia o opätovné meranie za účelom vydania nového certifikátu a potom vyššiu spotrebu podľa nového certifikátu môže uplatňovať počas celého zdaňovacieho obdobia, v ktorom bol tento nový certifikát vydaný.