Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie obstarania historického motorového vozidla

Účtovanie obstarania historického motorového vozidla

 Ottázka:

Spoločnosť predajca motorových vozidiel obstaral motorové vozidlo – veterán, ktorý má historickú hodnotu a je tej istej značky, ako vozidlá, ktoré spoločnosť predáva a servisuje. Uvedené vozidlo bude mať na dopravnom inšpektoráte pridelené špeciálne evidenčné číslo pre veterány a bude môcť jazdiť iba vo vybraných časoch. Predpokladáte, že uvedené vozidlo bude stúpať na hodnote, resp. cena bude stabilizovaná. Zároveň bude slúžiť na propagáciu ako výstavné vozidlo s reklamnými polepmi spoločnosti.Akým spôsobom by ste mali uvedený majetok zaúčtovať?

Odpoveď:

V zmysle § 127 ods. 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zvláštne evidenčné číslo obsahujúce písmeno H sa môže prideliť len historickému vozidlu v zmysle § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 106/2018 Z. z.“). Podľa § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z. historickým vozidlom je vozidlo, ktoré - má preukaz historického vozidla vydaný príslušným národným orgánom Medzinárodnej organizácie historických vozidiel FIVA, - bolo vyrobené pred viac ako 30 rokmi, - daný konkrétny typ vozidla sa už nevyrába, - je historicky zachované, udržiavané v pôvodnom stave a neprešlo žiadnou podstatnou zmenou technických vlastností jeho hlavných súčastí a nie je určené na každodenné používanie. V zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa neodpisujú pozemky, predmety z draných kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi. Historické vozidlo je vymedzené v § 2 ods. 2 písm. i) zákona č. 106/2018 Z. z., ale na účely povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Vzhľadom k tomu, že predmetné vozidlo bolo obstarané na účely podnikateľskej činnosti – na propagáciu spoločnosti ako výstavné vozidlo, účtuje sa podľa nášho názoru na účte 022 – Samostatné hnuteľné veci a súbor hnuteľných vecí a odpisuje sa do výšky účtovnej hodnoty, a to aj napriek tomu, že cena pri obstaraní môže zohľadňovať historickú hodnotu.