Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva v prípade združenia fyzických osôb

Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva v prípade združenia fyzických osôb

Otázka
Fyzické osoby - podnikatelia (ďalej len „fyzické osoby“) podnikajú spoločne na základe zmluvy o združení. V účtovnom období roka 2013 fyzické osoby účtovali v sústave jednoduchého účtovníctva, pričom pohľadávky a záväzky boli do 31.12.2013 evidované, fakturované a vymáhané len jedným povereným členom združenia. Podľa zmluvy o združení si vykazovali pohľadávky a záväzky percentuálnym podielom z ich celkovej sumy.
K 1.1.2014 prechádzajú zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva, pričom obidve fyzické osoby vedú od 1.1.2014 osobitnú evidenciu výnosov a nákladov podľa zákona o DPH, poverený člen združenia naďalej eviduje pohľadávky a záväzky a všetky pohľadávky a záväzkysú hradené na jeho účet, resp. z jeho účtu, navonok vystupuje za obidvoch členov združenia, druhý člen fakturuje svoje vykonané služby poverenému členovi.
1. Ako správne rozdeliť (zaevidovať) do podvojného účtovníctva k 1.1.2014 pohľadávky a záväzky, ktoré boli v jednoduchom účtovníctve do 31.12.2013 evidované len u jedného povereného člena združenia a či je potrebné každú pohľadávku a záväzok rozdeliť k 1.1.2014 percentuálnym podielom podľa zmluvy o združení?
2. Je možné, aby pohľadávky a záväzky, ktoré vznikli do 31.12.2013, naďalej evidoval poverený člen združenia?
 
Odpoveď
Predpokladáme, že fyzické osoby podnikajú spoločne na základe o zmluvy o združení podľa § 826 až 841 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“). Podľa § 826 ods. 2 Občianskeho zákonníka združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti. Tzn. združenie nie je právnickou osobou a nie je ani účtovnou jednotkou. Účtovnými jednotkami sú jednotliví členovia združenia, tak pre účtovné obdobie do 31.12.2013, ako aj pre účtovné obdobie po 1.1.2014.
 
Odpoveď k otázke č. 1:
Do 31.12.2013 poverený člen združenia bol povinný účtovať každý účtovný prípad, ktorý vznikol z činnosti združenia, oddelene od svojho účtovníctva, tzn. pohľadávky a záväzky vzniknuté z činnosti združenia, by mali byť jednoznačne identifikovateľné. K 31.12.2013 každý člen združenia bol povinný zaúčtovať vo svojom účtovníctve svoj podiel (percentuálny podiel podľa zmluvy o združení)  na majetku (pohľadávkach), záväzkoch, príjmoch a výdavkoch.
 
Pri prechode z jednoduchého účtovníctva do podvojného účtovníctva sa postupuje podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 2003 č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovuje postup účtovania pri prechode zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a postup účtovania pri prechode zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov a účtovné jednotky, ktoré vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov a ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2002 č. 23586/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatne zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov v z. n. p. (ďalej len „opatrenie“).
 
V zmysle § 2 ods. 2 opatrenia pri otvorení účtovných kníh v sústave podvojného účtovníctva údaje z účtovných kníh v sústave jednoduchého účtovníctva sa účtujú ako začiatočné stavy príslušných účtov vytvorených v rámci účtového rozvrhu  so súvzťažným zápisom na ťarchu alebo v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový. V prípade pohľadávok a záväzkov sa postupuje nasledovne:
  • stav jednotlivých pohľadávok okrem pohľadávok z poskytnutých krátkodobých pôžičiek sa účtuje ako začiatočný stav príslušných účtov účtovej triedy 3,
  • stav jednotlivých záväzkov okrem záväzkov z prijatých pôžičiek, z úverov, z rezerv a zo sociálneho fondu sa účtuje ako začiatočné stavy príslušných účtov účtovej triedy 3 a 4.
 
Rozdiel medzi súčtom syntetických účtov majetku a súčtom syntetických účtov záväzkov, na ktorých sa účtovalo súvzťažne s účtom 701 – začiatočný účet súvahový, sa účtuje takto:
  1. kladný rozdiel na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa,
  2. záporný rozdiel v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.
 
Podľa § 3 opatrenia v účtovných knihách v sústave podvojného účtovníctva sa po ich otvorení na účely prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva, okrem iného, účtuje suma:
  • ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu, na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti,
  • ocenenia záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu a ocenenia záväzku zo spotrebovaných zásob na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.
 
V nadväznosti na uvedené, pri otvorení účtovných kníh k 1.1.2014 v podvojnom účtovníctve bol každý člen združenia povinný zaúčtovať vo svojom účtovníctve údaje o konečných  zostatkoch jednotlivých pohľadávok a záväzkov, ktoré boli vykázané v účtovných knihách v sústave jednoduchého účtovníctva k 31.12.2013, ako začiatočné stavy príslušných účtov účtovej triedy 3 súvzťažne  v prospech alebo na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový.  Následne, v zmysle § 3 opatrenia, bol každý člen združenia povinný  zaúčtovať sumy pohľadávok (ak sa pohľadávky účtujú pri vzniku v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosov) v prospech výnosov a sumy záväzkov (ak sa záväzky účtujú pri vzniku v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom nákladov) na ťarchu nákladov. Tzn. každý člen združenia  mal mať k 1.1.2014 v účtovníctve zaúčtovaný svoj podiel na majetku a záväzkoch, ako aj svoj podiel na nákladoch a výnosoch.
 
Odpoveď k otázke č. 2:
V nadväznosti na vyššie uvedený spôsob účtovania majetku a záväzkov zo združenia evidovaných k 31.12.2013 vyplýva, že každý člen združenia mal k 31.12.2013 a zároveň aj k 1.1.2014  evidovať vo svojom účtovníctve príslušnú časť pohľadávok a záväzkov. Tieto pohľadávky a záväzky by mali byť analyticky členené tak, aby bolo zrejmé, že sa týkajú združenia.
 
Finančné vyrovnanie pohľadávok a záväzkov zo združenia medzi jednotlivými členmi združenia  je možné účtovať prostredníctvom účtu 398 – Spojovací účet pri združení.
 
Podľa § 57 ods. 4 postupov účtovania sa na účte 398 – Spojovací účet pri združení účtujú operácie voči účastníkom združenia, ak
  1. nevzniká samostatná právnická osoba,
  2. jeden z účastníkov tohto združenia je poverený správou peňazí alebo iných vecí poskytnutých na účely združenia.
 
Na účte 398 - Spojovací účet pri združení sa v účtovníctve správcu združenia a v účtovníctve účastníkov združenia účtuje o vložených prostriedkoch a iných účtovných prípadoch. V rámci uzatvorenia účtovných kníh sa vzájomne odsúhlasuje účtovanie na účte 398 - Spojovací účet pri združení medzi správcom združenia a jednotlivými účastníkmi združenia. Účtovanie na účte 398 sa usporiada tak, aby sa zabezpečili údaje o podieloch jednotlivých účastníkov združenia na jeho majetku, výnosoch a nákladoch.
 
K pohľadávkam, pri ktorých je opodstatnené predpokladať, že ich dlžník čiastočne alebo úplne nezaplatí, sa tvorí opravná položka v zmysle § 18 postupov účtovania.  Uvedenú úpravu ocenenia pohľadávok prostredníctvom opravných položiek je účtovná jednotka povinná vykonať ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka na základe vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.