Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Nekonsolidované účtovné jednotky na účely transferového ocenenia

Nekonsolidované účtovné jednotky na účely transferového ocenenia

Otázka:

Ktoré účtovné jednotky s priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, vedení alebo kontrole sa nepovažujú za konsolidované účtovné jednotky a majú viesť skrátenú dokumentáciu o metóde ocenenia?

Odpoveď:

Podľa § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o účtovníctve"):

  • ods. 1 -  konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly štátneho rozpočtu (ďalej len „kapitola“), obec alebo vyšší územný celok na základe individuálnych účtovných závierok

a) zriadených rozpočtových organizácií,

b) zriadených príspevkových organizácií,

c) dcérskych účtovných jednotiek podľa § 22 ods. 4,

d) právnických osôb s majetkovou účasťou štátu založených podľa osobitných predpisov, alebo

e) štátnych fondov,

  • ods. 2 -  konsolidovanú účtovnú závierku ústrednej správy zostavuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) za všetky kapitoly na základe konsolidovaných účtovných závierok podľa odseku 1 zostavených správcami kapitol. Ak správca kapitoly nie je povinný zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku podľa odseku 1, použije sa ako základ na zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy individuálna účtovná závierka správcu kapitoly.

Pre účely konsolidácie vo verejnej správe sa podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe rozumie

  • materskou účtovnou jednotkou verejnej správy (tzn. konsolidujúcou účtovnou jednotkou verejnej správy) účtovná jednotka, ktorá je správcom kapitoly štátneho rozpočtu, obcou, vyšším územným celkom alebo ministerstvom financií, ak má v zriaďovateľskej pôsobnosti rozpočtovú organizáciu, príspevkovú organizáciu alebo dcérsku účtovnú jednotku podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve,
  • dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy (tzn. konsolidovanou účtovnou jednotkou verejnej správy) účtovná jednotka, ktorá je rozpočtovou organizáciou, príspevkovou organizáciou alebo dcérskou účtovnou jednotkou podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve správcu kapitoly štátneho rozpočtu, obce alebo vyššieho územného celku; dcérskou účtovnou jednotkou verejnej správy sa rozumie aj účtovná jednotka, ktorá je správcom kapitoly štátneho rozpočtu a tiež jej dcérske účtovné jednotky verejnej správy, ktorých materskou účtovnou jednotkou verejnej správy je ministerstvo financií, ako zostavovateľ konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy.

 

Podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve dcérska účtovná jednotka je účtovná jednotka, v ktorej má materská účtovná jednotka rozhodujúci vplyv, a to priamo alebo aj nepriamo prostredníctvom svojich dcérskych účtovných jednotiek. Zákona o účtovníctve nedefinuje priamu alebo nepriamu účasť štátu, obce alebo vyššieho územného celku na majetku, kontrole a vedení, ustanovuje, čo sa rozumie pod pojmom rozhodujúci vplyv.

Vychádzajúc z uvedeného konsolidujúcou účtovnou jednotkou verejnej správy, tzn. materskou účtovnou jednotkou, je ministerstvo financií, správca kapitoly, obec alebo vyšší územný celok a konsolidovanými účtovnými  jednotkami verejnej správy sú účtovné jednotky verejnej správy, ktorými sú okrem rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií aj dcérske účtovné jednotky správcu kapitoly, obce alebo vyššieho územného celku podľa § 22 ods. 4 zákona o účtovníctve, dcérske účtovné jednotky verejnej správy ministerstva financií, štátne fondy a právnické osoby s majetkovou účasťou štátu založené podľa osobitných predpisov.

 Podľa stanoviska ministerstva financií v súlade s § 22 ods. 8, 9, 11 a 13 zákona o účtovníctve, konsolidovanú účtovnú závierku nemusí zostavovať dcérska účtovná jednotka – obchodná spoločnosť, v ktorej má štát, obec alebo vyšší územný celok rozhodujúci vplyv a ktorá je zároveň materskou účtovnou jednotkou (ďalej len „matko-dcéra“) inej dcérskej účtovnej jednotky, v ktorej má materská účtovná jednotka (ministerstvo financií, správca kapitoly, obec alebo vyšší územný celok) rozhodujúci vplyv nepriamo prostredníctvom matko-dcéry. Takéto účtovné jednotky nemusia podľa zákona o účtovníctve zostavovať konsolidovanú účtovnú závierku a nie sú konsolidovanými účtovnými jednotkami. To znamená, že podľa čl. 2 bod 3. písm. d) usmernenia ide o obchodné spoločnosti, v ktorých má priamy alebo nepriamy vplyv štát, obec alebo vyšší územný celok cez ďalšie obchodné spoločnosti. Tieto matko-dcéry nie sú vždy konsolidovanými účtovnými jednotkami, ale z dôvodu vzájomného podnikania sú relevantné pre evidenciu transferového oceňovania. Zoznam týchto účtovných jednotiek ministerstvo financií nemá k dispozícii, nakoľko by museli sledovať všetky podnikateľské subjekty a ich vlastnícku štruktúru.

Okrem vyššie uvedeného v zmysle § 22 ods. 10 zákona o účtovníctve taktiež nastávajú podmienky, kedy účtovná jednotka nemá povinnosť zostaviť konsolidovanú účtovnú závierku. Podstatou ustanovenia Ćl. 2 bod 3 písm. d) Usmernenia je skutočnosť, aby aj účtovné jednotky, ktoré nezostavujú konsolidovanú účtovnú závierku z dôvodov uvedených v zákone o účtovníctve, mali povinnosť viesť tzv. skrátenú dokumentáciu pre účely transferového oceňovania. V tomto prípade sa môže jednať napr. dcérske spoločnosti dcérskych spoločností, ktorých materská spoločnosť je pod priamou alebo nepriamou účasťou štátu, obce alebo VÚC.

Zároveň upozorňujeme aj na novelizované ustanovenie Usmernenia Čl. 6 – Špeciálne pravidlá. Podľa tohto ustanovenia daňovníci definovaní v Čl. 2 bod 3 písm. c) a d) Usmernenia vedú tzv. skrátenú dokumentáciu pre transakcie so závislými osobami len v rámci svojej príslušnej kapitoly a tiež uvádzajú v informáciách o organizačnej štruktúre len tie subjekty, ktoré patria pod príslušného správcu kapitoly a s ktorými realizujú kontrolované transakcie.

 Máme za to, že obchodné spoločnosti si majú samé sledovať, či ich obchodné vzťahy sú a v akej miere predmetom transferového oceňovania.