Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Obstarávacia cena akcií pri vklade do 413 realizovaného do 31.12.2017

Obstarávacia cena akcií pri vklade do 413 realizovaného do 31.12.2017

Otázka

Právnická osoba má podiel na svojej dcérskej akciovej spoločnosti vo výške 100 %, tento vklad bol realizovaný do 31.12.2017. Hodnotu akcií má účtovanú na účte 061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke vo výške 1 000 eur. Okrem toho do dcérskej akciovej spoločnosti vložila vklad (peňažný alebo nepeňažný) mimo základného imania v sume 1 000 eur. V súčasnosti dochádza k predaju akcií, predajná cena
za akcie je stanovená vo výške 2 000 eur. Je suma vkladu mimo základného imania považovaná za výdavok súvisiaci s predajom uvedených akcií?

Odpoveď

Tvorba kapitálových fondov z príspevkov je upravená v § 123 ods. 2 a § 217a zákona č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V článku VIII tohto zákona sa s účinnosťou od 1. januára 2018 mení a dopĺňa ZDP.

ZDP účinný do 31.12.2017 má definovaný iba pojem vkladateľa nepeňažného vkladu, ak je tento vklad realizovaný do základného imania - v § 8 ods. 2 ZDP je zavedená legislatívna skratka vkladateľa nepeňažného vkladu, ktorým sa rozumie daňovník, ktorý vkladá do základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva nepeňažný vklad.

Zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky bolo dňa 18. 6. 2014 vydané stanovisko, kde ministerstvo zastalo názor, že u spoločníka, ktorý realizuje peňažný vklad do ostatných kapitálových fondov vo forme príspevku a tento vklad účtuje na účte 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok, jeho príspevok nevstupuje do obstarávacej ceny obchodného podielu.

V súlade s § 25a písm. f) ZDP vstupnou cenou finančného majetku je hodnota splateného peňažného vkladu vrátane emisného ážia; za splatený vklad sa považuje aj zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti alebo družstva zo zisku po zdanení na základe rozhodnutia valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti alebo predstavenstva družstva.