Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Pohľadávky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis pohľadávok voči dlžníkom v reštrukturalizácii

Odpis pohľadávok voči dlžníkom v reštrukturalizácii

Otázka
Kedy vykoná veriteľ odpis prihlásených pohľadávok voči dlžníkom v reštrukturalizácii?
Odpoveď
V prípade prihlásených pohľadávok, právoplatné uznesenie o potvrdení plánu nemôže byť považované za výsledok reštrukturalizačného konania, na základe ktorého by veriteľ vykonal odpis pohľadávky alebo jej časti, ktorá nie je zahrnutá  v pláne, do daňových výdavkov podľa § 19 ods. 2 písm. h) bod 2 zákona o dani z príjmov v príslušnom zdaňovacom období. Vzhľadom na ustanovenie § 159 ods. 1 a § 161 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z., v prípade nesplnenia povinností vyplývajúcich z plánu, stáva sa tento vo vzťahu k dotknutej pohľadávke neúčinným a dlžník je povinný plniť pôvodnú pohľadávku veriteľa (v rozsahu, v akom bola prihlásená) alebo vyhlásiť konkurz, kedy veritelia prihlasujú pôvodnú výšku pohľadávok, nemôže nastať odpis časti pohľadávky, ktorá nie je zahrnutá v pláne už v momente potvrdenia plánu súdom.
Veriteľ uplatní odpis neuhradenej časti pohľadávky na základe súdom potvrdeného plánu v zdaňovacom období, v ktorom dlžník splnil riadne a včas voči veriteľovi pohľadávku (časť prihlásenej pohľadávky) vyplývajúcu mu z plánu.