Zaokrúhľovanie odpisov pri prenajatom majetku

Podľa ustanovenia § 27 ods. 3 ZDP sa ročný odpis vypočítaný podľa § 27 ods. 1 ZDP, pomerná časť z ročného odpisu podľa § 27 ods. 2 ZDP a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 ZDP druhej vety zaokrúhľujú na celé eurá nahor.

Podľa ustanovenia § 28 ods. 5 ZDP sa ročný odpis vypočítaný podľa § 28 ods. 2 a 3 ZDP, pomerná časť z ročného odpisu podľa § 28 ods. 2 ZDP a pomerná časť ročného odpisu podľa § 22 ods. 12 ZDP druhej vety zaokrúhľuje na celé eurá nahor.

Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 písm. a) ZDP daňovými výdavkami sú aj odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 22 až § 29 ZDP), okrem hmotného majetku poskytnutého na prenájom, pri ktorom sa do daňových výdavkov prenajímateľa zahrnujú odpisy najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba
z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov prenajímateľa sa určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku. Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúc rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1 ZDP vo výške ročného odpisu vypočítaného ako pomer vstupnej ceny hmotného majetku a doby odpisovania ustanovenej pre príslušnú odpisovú skupinu v § 26 ods. 1 ZDP, a ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom, do výšky príjmov z prenájmu.

Ustanovenie § 27 ods. 3, resp. § 28 ods. 5 ZDP nerieši zaokrúhľovanie výšky odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom uplatnených do daňových výdavkov nadväzne na limit ustanovený v § 19 ods. 3 písm. a) ZDP.

Čo sa týka výpočtu odpisov zahrnovaných do daňových výdavkov v prípade, ak je hmotný majetok poskytnutý na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia, výška odpisov sa v súlade s ust. § 19 ods. 3 písm. a) ZDP určí podľa rozsahu a doby prenájmu tohto majetku, pričom pri zaokrúhľovaní takto vyčíslených odpisov nie je možné postupovať podľa § 27 ods. 3 ZDP, resp. § 28 ods. 5 ZDP. Výška odpisov zahrnovaných
do daňových výdavkov určená podľa rozsahu a doby prenájmu hmotného majetku poskytnutého na prenájom iba z časti alebo len časť zdaňovacieho obdobia sa zaokrúhli v súlade s ust. § 47 ods. 2 ZDP.

Pri uplatňovaní odpisov hmotného majetku poskytnutého na prenájom do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie sa uplatnený odpis nezaokrúhľuje podľa § 27 ods. 3, resp. § 28 ods. 5 ZDP. Odpis sa v súlade s ust. 19 ods. 3 písm. a) ZDP uplatní do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov) z prenájmu majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie
obdobie. Ak je časovo rozlíšená suma príjmov (výnosov) vyčíslená s presnosťou na dve desatinné miesta, uplatní sa odpis do výšky tejto časovo rozlíšenej sumy príjmov (výnosov), t. j. v sume s presnosťou na dve desatinné miesta.

Poznámka:

Postup zaokrúhľovania podľa § 47 v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa použije na daňové povinnosti za rok 2019 a predchádzajúce roky.