Čiastočná úhrada certifikátu

Otázka

Daňovník, platiteľ DPH, získal v roku 2015 certifikát na komodity v obstarávacej cene 2 500 eur s platnosťou od 01.12.2015 do 30.11.2016 (12 mesiacov). V decembri 2015 daňovník uhradil 2 200 eur, v roku 2016 uhradil 300 eur.
Akým spôsobom bude daňovník upravovať základ dane podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP v roku 2015 a v roku 2016 a v ktorých riadkoch tlačiva daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby túto úpravu uviesť?

Odpoveď

Podľa § 17 ods. 19 písm. g) ZDP sa výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov zahrnujú do základu dane:
- len po zaplatení,
- rovnomerne počas doby ich platnosti,
- najviac počas 36 mesiacov,
- počnúc mesiacom, v ktorom boli tieto výdavky zaplatené.
Ak výdavky (náklady) na získanie noriem a certifikátov neprevyšujú 2 400 eur, zahrnujú sa do základu dane jednorázovo po zaplatení.

Z podmienok ustanovených v § 17 ods. 19 písm. g) ZDP vyplýva rovnomernosť rozloženia jednotlivej platby za normu alebo certifikát, a to počnúc mesiacom zaplatenia až do posledného mesiaca platnosti normy alebo certifikátu, najdlhšie však 36 mesiacov. Stanovisko vychádza predovšetkým z rešpektovania zákonom stanovenej podmienky zahrnutia výdavku na normu alebo certifikát počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené.

Ak daňovník uhradil obstarávaciu cenu certifikátu v sume 2 500 eur postupne v dvoch splátkach, do daňových výdavkov zahrnie prvú splátku vo výške 2 200 eur postupne v zdaňovacích obdobiach 2015 a 2016, a to vo výške násobku mesačnej rovnomernej časti z vykonanej úhrady, pripadajúcej na obdobie od mesiaca zaplatenia do konca platnosti certifikátu, a časovo prislúchajúceho počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia. Druhú splátku vo výške
300 eur zahrnie do daňových výdavkov v zdaňovacom období 2016, pretože platnosť certifikátu končí v roku 2016.

Daňovník upraví výsledok hospodárenia za rok 2015 v tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby nasledovne:
- časť obstarávacej ceny certifikátu, ktorá nebola v roku 2015 zaplatená, t. j. sumu 300 eur, uviesť ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 140,
- rozdiel vo výške 2 016,67 eur [rozdiel medzi splátkou 2 200 eur a rovnomernou časťou z tejto splátky pripadajúcou na december 2015 (výška splátky 2200 eur/12 mesiacov)] uviesť ako položku zvyšujúcu výsledok hospodárenia v riadku 180.

V tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie 2016 navrhuje vykonať úpravu výsledku hospodárenia za rok 2016 nasledovne:
- časť obstarávacej ceny certifikátu, ktorá bola v roku 2016 zaplatená, t. j. sumu 300 eur, uviesť ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia v riadku 270 tlačiva,
- sumu 2 016,67 eur uviesť ako položku znižujúcu výsledok hospodárenia v riadku 290 tlačiva.

platí pre výdavky zaúčtované najneskôr v ZO, ktoré končí najneskôr 31.decembra 2019 alebo v HR, ktoré začalo v kalendárnom roku 2019 a ktoré sa skončí po 31. decembri 2019