Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Jednoduché účtovníctvo > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Účtovanie príjmov dosahovaných na základe uzatvorenej komisionárskej zmluvy

Účtovanie príjmov dosahovaných na základe uzatvorenej komisionárskej zmluvy

Otázka:
Komisionár, ktorý dosahuje tržby z predaja tovaru na základe komisionárskej zmluvy, je povinný na evidenciu tržieb používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „ERP“) spĺňajúcu náležitosti podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov aj v prípade, že ako predávajúci nie je vlastníkom predávaného tovaru, ale ho predáva vo vlastnom mene, a to bez ohľadu na to, či dochádza k predaju nového alebo použitého tovaru.
Ako má fyzická osoba účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva účtovať príjmy dosahované na základe uzatvorenej komisionárskej zmluvy?
 
Odpoveď:
V súlade s § 583 ods. 1 Obchodného zákonníka k hnuteľným veciam zvereným komisionárovi na predaj má komitent vlastnícke právo, pokiaľ ho nenadobudne tretia osoba. Tzn. prevzatý tovar komisionár nevlastní, len ho od komitenta prevezme a ďalej predáva tretej osobe.
V súlade s § 2 písm. b) ZDP predmetom dane sa rozumie príjem (výnos) z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Zdaniteľným príjmom je príjem, ktorý je predmetom dane a nie je oslobodený od dane podľa ZDP ani medzinárodnej zmluvy [§ 2 písm. h) ZDP].
 
Účtovanie u komisionára
O prevzatom tovare od komitenta komisionár neúčtuje ako o vlastnom tovare v knihe zásob, ale eviduje ho v osobitnej pomocnej knihe. Keďže komisionár predáva tovar, ktorý nevlastní (predáva cudzí tovar), príjem z predaja tohto tovaru v nadväznosti na § 2 písm. b) ZDP nie je jeho zdaniteľným príjmom (nejde o príjem z nakladania s majetkom komisionára). Preto príjem z predaja tovaru účtuje v peňažnom denníku ako príjem neovplyvňujúci základ dane z príjmov [§ 4 ods. 6 písm. f) postupov účtovania]. Prijatím peňažných prostriedkov za predaj cudzieho tovaru komisionárovi vzniká záväzok voči komitentovi odovzdať mu prijaté peňažné prostriedky, o ktorom účtuje v knihe záväzkov. Tento záväzok zanikne v deň odovzdania peňažných prostriedkov komitentovi, pričom o tomto výdavku sa účtuje v peňažnom denníku ako o výdavku, ktorý neovplyvňuje základ dane z príjmov v súlade s § 21 ods. 1 písm. j) ZDP. Zdaniteľným príjmom komisionára v nadväznosti na § 2 písm. b) ZDP je len dohodnutá odmena za predaj tovaru (príjem z činnosti daňovníka).
 
Účtovanie u komitenta
Zo znenia § 583 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva, že komitent je vlastníkom tovaru až kým nie je tovar predaný tretej osobe. Ak komitentom je fyzická osoba, ktorá dosahuje príjmy podľa § 6 ZDP a účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, o tovare účtuje v súlade s § 11 ods. 1 postupov účtovania v knihe zásob až pokiaľ komisionár tovar nepredá tretej osobe. Zverenie tovaru komisionárovi komitent len zaznamenáva v knihe zásob, ale zásoby nevyraďuje. Príjem z predaja tovaru je u komitenta v nadväznosti na § 2 písm. b) a § 6 ods. 5 písm. a) ZDP príjmom ovplyvňujúcim základ dane z príjmov. Dohodnutá odmena za predaj tovaru vyplatená komisionárovi predstavuje pre komitenta výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v zmysle § 2 písm. i) ZDP.